چهارشنبه, خرداد ۲۹, ۱۳۹۸

آموزش هرس درخت سیب

دارد : دارد یا میخچه، شاخه بسیار کوچکی است که به یک جوانه چوب ختم می شود. دارد معموال پس از تکامل به المبورد...
نبردی برای همه - خاطرات زندان متین کریم

ایران-کتابخانه-نبردی برای همه – خاطرات زندان متین کریم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۲۳-نبردی برای همه - خاطرات زندان متین کریم خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید https://telegram.me/DaneshjoOnline95 نبردی برای همه - خاطرات زندان متین کریم

گذری بر شبکه‌های بیسیم Wireless Networks

شبکه بیسیم صنعت کامپیوتری است که سریعاً در حالت رشـد و توسـعه اسـت. ایـن نـوع شـبکه دارای تجهیزات ساده بوده و نصب تجهیزات آن...

پربیننده‌ترین