یگانهای ضد شورش درهراس از اعتراض خانواده دانشجویان به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گسیل شدند

0
951
یگانهای ضد شورش
یگانهای ضد شورش درهراس از اعتراض خانواده دانشجویان به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گسیل شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۴-یگانهای ضد شورش درهراس از اعتراض خانواده دانشجویان به دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات گسیل شدند

روز سه شنبه ۴دی۹۷ پس از واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان وکشته زخمی شدن دانشجویان، یگانهای ضد شورش رژیم وارد دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات شدند. با حضور مامورین ضد شورش در دانشگاه علوم تحقیقات فضای این دانشگاه به شدت امنیتی شد.
خانواده های نگران دانشجویان پشت درهای بسته دانشگاه بودند.
این نیروهای سرکوبگر درصحنه موبایل افراد را مصادره میکردند

درساعت ۱۲۳۰ روز ۴ دیماه ۹۷ یک اتوبوس که حامل دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد درحصارک پونک درحال حرکت بود واژگون شده و در اثر این سانحه ۹تن از دانشجویان کشته شده و تعدادی نیز زخمی شدند.

درخبردیگری آمده است بیش از ۳۰ دانشجوزخمی شده اند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید