یک استادنمای دانشگاه تربیت مدرس به همکاری حراست دانشجوی دختری رامورد ضرب و شتم و هتاکی قرارداد

0
295
یک استادنمای دانشگاه تربیت مدرس
یک استادنمای دانشگاه تربیت مدرس به همکاری حراست دانشجوی دختری رامورد ضرب و شتم و هتاکی قرارداد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۲۴-یک استادنمای دانشگاه تربیت مدرس به همکاری حراست دانشجوی دختری رامورد ضرب و شتم و هتاکی قرارداد

یک استادنمای دانشگاه تربیت مدرس به همکاری حراست دانشجوی دختری رامورد ضرب و شتم و هتاکی قرارداد

درطی روزهای اخیر؛ یکی ا زدانشجویان دختر دانشگاه تربیت مدرس در دانشکده کشاورزی این دانشگاه که در جاده کرج می باشد ؛ جهت سوال از دیرکرد سرویس به مسئول حراست مراجعه می کند تا علت را جویا شود پس از پاسخی که می شنود به ایستگاه باز میگردد.

فردی به اسم محمدی گل تپه که از اساتید قارچ شناسی این دانشگاه می باشد در آنجا حضور داشته است اما مسئول حراست با اطلاعات غلطی که دراختیار این استاد قرار می دهد که دانشجو حق ندارد درمورد ساعت سوال کند ؛ دراین هنگام استاد نما به ایستگاه رفته و دانشجورا مورد هتاکی و اهانت قرار میدهد در این هنگام یکی از دانشجویان از صحنه فیلم برداری می کند و استاد با مشاهده چنین صحنه ای به این دانشجو حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم و یورش قرار می دهد ؛ جالب اینکه مامور حراست هم فقط حرکت وحشیانه این استاد نما را مشاهده می کرد این استاد افسار گسیخته تا خوابگاه دانشجویان را تعقیب کرده و وارد حیاط خوابگاه می شود در این هنگام تعدادی از دانشجویان دختر از ورود این فرد به دانشگاه ممانعت بعمل می آورند

اعمال خشونت و وحشانیت نسبت به دانشجویان در دانشگاه ها هر روز افزایش می یابد و این نشان از ترس و وحشت نظام ازقیام و انفجار دانشجویان است.

دانشجویان امنیت ندارند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید