گزارشی از خبرنگار دانشجو آنلاین : از قیام سراسری در شهرهای کرمانشاه ؛ قهدریجان ؛ شاهین شهر ؛ ایلام

0
463

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۱-گزارشی از خبرنگار دانشجو آنلاین : از قیام سراسری  در شهرهای کرمانشاه ؛ قهدریجان ؛ شاهین شهر ؛ ایلام

گزارشی از خبرنگار دانشجو آنلاین : از قیام سراسری  در شهرهای کرمانشاه ؛ قهدریجان ؛ شاهین شهر ؛ ایلام

یکشنبه ۱۰ دی

فرار کردن بسیجیان و تادیب یک بسیجی توسط مردم قیام کننده در  کرمانشاه

بسیجیان و نیروی انتظامی درمقابل اراده و خشم قیام کنندگان  پا به فرار می گذارند.

آنان ؛توسط مردم قیام کننده تعقیب می شوند و  بسیجی که با شوکر به جان تظاهر کنندگان افتاده بود توسط جمعیت خشمگین قیام کننده گوشمالی داده می شود

دست گرفتن کنترل میدان آزادی در کرمانشاه

جوانان و مردم قیام کننده در کرمانشاه با گذاشتن موانع خیابانی و مشتعل کردن آنها کنترل میدان آزادی شهر را بعهده گرفتند .

جوانان همزمان با شعارهای کوبنده:

 مرگ بر خامنه ای  و مرگ بر دیکتاتور

 برای رویا رویی با نیروهای سرکوبگر اعلام آمادگی می کنند

مرگ بر دیکتاتور و گوشمالی یکی از ماموران سرکوبگر انتظامی توسط قیام کنندگان-قهدریجان

انبوه مردم قیام کننده با شعار:

 مرگ بردیکتاتور  ؛مزدوران سرکوبگر را که درحال فرار هستند؛ تعقیب می کنند و یکی از این ماموران سرکوبگر که به تظاهر کنندگان تهاجم کرده بود را حسابی گوشمالی دادند

آتش زدن ماشین های بسیج و سپاه و یک بانک در شاهین شهر

جنگ وگریز جوانان قیام با نیروهای سرکوبگر درایلام

جوانان ایلامی  با استفاده از پیاده رو های خیا بان و فرصت تاریکی شب؛ و با درگیر شدن با نیروی انتظامی؛  همچنان به حضور خود در خیابان ها ادامه میدهند .

  جوانان ایلامی با ایستادگی دربرابر  نیروی سرکوبگر، عزم و اراده خود برای استمرار قیام تا به زیر کشیدن دیکتاتور رانشان میدهند .

گزارشی از خبرنگار دانشجو آنلاین : از قیام سراسری  در شهرهای کرمانشاه ؛ قهدریجان ؛ شاهین شهر ؛ ایلام

گزارشی از خبرنگار دانشجو آنلاین :

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید