گذری بر شبکه‌های بیسیم Wireless Networks

0
638

شبکه بیسیم صنعت کامپیوتری است که سریعاً در حالت رشـد و توسـعه اسـت. ایـن نـوع شـبکه دارای تجهیزات ساده بوده و نصب تجهیزات آن اسان و قابل حمل می‌باشد اگر روی میز کاری شما پـر از وسـایل و اشیاء باشد در آن صورت فایده تجهیزات شبکه بیسیم را خواهید دید در شبکههای بیسیم نیازی بـه کابـل کشی‌های طویل و دراز در اطاقها نیست و نیازی به جستجوی کابل شبکه در اطاق های کوچـک کـه دارای کابل‌های فراوان هستند نخواهد بود.اگر اداره شما از یک شبکه بیسیم استفاده می‌کند شما احساس خانه خودتان را خواهیـد د اشـت زیـرا قـادر خواهدی بود در هر جا بصورت Online با سایر کامپیوترها و چاپگر ارتباط پیدا کنید.با استفاده از شبکههای بیسیم میتوانعملیات زیادی انجام داد که درشبکه های سـیمی امکـان آنهـا وجـود ندارد یعنی سایر تکنولوژی‌های شبکه دارای انعطاف و قابلیت شبکه بیسیم نیستند.

نظر بدهید