کلیپ دانشجویان دانشگاه تبریز درحال خواندن سرود سر اومد زمستون ؛شکفته بهارون

0
885

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۵-کلیپ دانشجویان دانشگاه تبریز درحال خواندن سرود سر اومد زمستون ؛شکفته بهارون

کلیپ دانشجویان دانشگاه تبریز درحال خواندن سرود سر اومد زمستون ؛شکفته بهارون
کلیپ دانشجویان دانشگاه تبریز دراعتراض به احکام قضایی
دانشجویان در این کلیپ همصدا باهم سرود سر اومد زمستون از سروده های شاعر آزاده شهید سعیدسلطانپور را باهم می خوانند

دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم به جمع اعتراض کنندگان به احکام سنگین قضایی پیوست
روزسه شنبه ۵تیرماه سال ۱۳۹۷ ؛‌دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه تبریز ؛ نسبت به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی کردند .
این دانشجویان بادرست کردن بنرهای بزرگی خواسته ها شعارها و مطالباتشان را منعکس کرده بودند
نوشته این بنرها بیان کننده اعتراضات شدید دانشجویان علیه این احکام ظالمانه می باشد
دانشجو زندانی ؛ آدمکش آزاد
امروز روز عزای دانشگاه است
جای دانشجو زندان نیست
باز آمدم چون عید نو
تاقفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوار را
چنگال و دندان بشکنم
دانشجویان دانشگاه تبریز با ایجاد این بنرها نقش پیشتازی دانشگاه را برجسته کرده اند .
که فی الواقع این دانشجو است که از حق همه ستم دیدگان و زحمتکشان باید دفاع کند .زیراکه حق دادنی نیست و باید آن را ستاند .

کلیپ دانشجویان دانشگاه تبریز درحال خواندن سرود سر اومد زمستون ؛شکفته بهارون
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید