پیام حمایت دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران و فرهنگیان بازنشسته فارس ازقیام سراسری

0
738
پیام حمایت دانشجویان
پیام حمایت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران و فرهنگیان بازنشسته فارس

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۷-پیام حمایت دانشجویان دانشگاه  علم وصنعت تهران و فرهنگیان بازنشسته فارس

پیام حمایت دانشجویان دانشگاه  علم وصنعت تهران و فرهنگیان بازنشسته فارس

حمایت دانشجویان دانشگاه علم و صنعت تهران

ما جمعی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت ایران  همانند دیگر دوستانمان در دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه های کشور وبا توجه به رسالت دانشجو حمایت خود را از قیام همه اقشار مختلف ایران بر علیه نظام فاسد و دیکتاتور که چیزی جز فلاکت و تبعیض برای جامعه نداشته اعلام میداریم.

 به امید آزادی و فردایی بهتر

پیام همبستگی با قیام سراسری مردم ایران فرهنگیان بازنشسته فارس

۳۸سال مردم ایران تحت حاکمیت آخوندهای مرتجع؛ همه گونه ظلم وتبعیض وچپاول وجنایت وفریب را باسواستفاده از دین واحساسات مردم باگوشت و پوست واستخوان خود لمس کردند؛ اما اکنون دیگرزمان آنست که بیش از فریب دغلبازی ها رانخوریم وتحمل مظالم رانکنیم.

دوران آخوندها با تمام دسته بندیهای جعلی تمام شده وبایدهمگی به آینده ای بهتر وفردایی روشن تر بیندیشیم.

بیا تاگل برافشانیم ومی درساغر اندازیم

فلک را سقف بشکافیم وطرحی نودراندازیم

با درود برهمه مردم آزادیخواه وغیور ایرانزمین.

پیروز و سرفراز باشید

جمعی از فرهنگیان فارس

شانزدهم دی ۱۳۹۶

پیام حمایت دانشجویان دانشگاه  علم وصنعت تهران و فرهنگیان بازنشسته فارس

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید