ویژگی شعار اصلاح طلب اصول گرای دانشجویان در قیام دی ماه ۹۶ چه بود؟

0
697
ویژگی شعار اصلاح طلب اصول گرای دانشجویان در قیام دی ماه ۹۶
ویژگی شعار اصلاح طلب اصول گرای دانشجویان در قیام دی ماه ۹۶ چه بود؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۳-ویژگی شعار اصلاح طلب اصول گرای دانشجویان در قیام دی ماه ۹۶

چه بود؟

ویژگی شعار اصلاح طلب اصول گرای دانشجویان در قیام دی ماه ۹۶ چه بود؟
دانشجویان درقیام دیماه ۹۶ با یک شعار محوری؛ جنبش دانشجویی را شاخص گذاری کردند.
دانشجویان با سر دادن شعار« اصلاح طلب؛ اصول گرا؛ دیگه تمومه ماجرا» نظام درمانده را تعیین تکلیف نموده ونقش اصلی و برجسته خود را در جنبش دانشجویی و حرکتهای اجتماعی بخوبی عیان کردند. پس ازآن جنبش دانشجویی پرشی کیفی در روند حرکت های اعتراضی ازخود نشان داد؛ زیرا که شعار؛ اصلاح طلب؛ اصولگرادیگه تمومه ماجرا به تمام ایران و بین تمامی اقشار رسوخ کرده وپا در آورد و تمامی حرکتهای اعتراضی یک ساله اخیر را تحت الشعاع قرار داد.این شعار درب تمامی خیمه شب بازیهای جناحی حکومت را دربیست سال اخیر تخته کرد.

این شعار درتمام جهان منعکس شد واکنون نیز سوخت رسان حرکتهای اعتراضی جامعه می باشد.
آری نقش دانشجویان در قیام دیماه ۹۶ واژه آزادی را زنده تر کرد و نشان داد که دانشگاه زنده است و همواره سنگر آزادی است .
اکنون نیز در ادامه اعتراضات دانشجویی می بینیم که درطی این یکسال جنبش دانشجویی چگونه با کارگران محرومان وزحمتکشان وکشاوزان و معلمان پیوندی عمیق یافته است.
مراسم ۱۷آذر سال ۹۷در دانشگاههای ایران در ادامه همان شعاربود و حرکت جنبش دانشجویی را برای آینده رقم زد.
چنانکه دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل با تسلیم ناپذیری برروی مطالباتشان ایستاده و کوتاه نیامدند.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین
دانشجویان دانشگاه علامه
همه یکصدا از پیوند واتحاد وهمبستگی باسایراقشار گفتند.

دانشجویان با این شعار یکبار دیگر نشان دادند که سیاست تسلط حوزه بر دانشگاه باشکستی عمیق و تاریخی مواجه شده است و از روز نخست نیز جایگاهی نداشته است.
اکنون نیز در اولین سالگرد قیام دیماه ۹۶اعتراضات و حرکتهای دانشجویی ابعاد تازه ای درتعهد دانشجویان نسبت به مصائب اجتماعی گرفته است.

خروش آذر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید