می جنگم باهرچی که سدم بشه؛ تقدیم به دختران دانشجوی ایران زمین

0
691

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۱۷-می جنگم باهرچی که سدم بشه؛تقدیم به دختران دانشجوی ایران زمین

می جنگم باهرچی که سدم بشه؛تقدیم به دختران دانشجوی ایران زمین صدایی زیبا با شعری شورشی برای تمامی زنانی که طالب برهم زدن نظم حاکم هستند

همیشه لبامو به هم دوختن
گلوم ازیک فریاد کهنه پره
دارن میزنن لحظه هامو هنوز
من اینجا دارم دست و پا میزنم
تاکی باید این عشق ممنوع شه
به این جرم که مرد نیستم ؛
زنم
اونایی که دیوار و چیدن که با ناامیدی به زانو درآم
ببینن که با درد این سالها هنوزم نفس دارم و روی پام
چشاشونو بستن همیشه به روم
میترسیدن که من دیده شم
صداحبس شد توی سینه ام ولی
همیشه می خواستم شنیده بشم
هزار بار شکست خوردم اما هنوز
می جنگم باهرچی که سدم بشه
می خو ام پای این آرزو وایسم تا روی زمین و زمان کم بشه
می دونم یک روزی همه آجرا رو میرزن با فریاد این حنجره
می خونم تا سبزشه رو دیوار این خونه یک پنجره

آزادی‌ها و حقوق برابر زنان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید