موجی از اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو

0
797
موجی از اعتراضات دانشجویی
موجی از اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۴-موجی از اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو

موجی از اعتراضات دانشجویی در آستانه روز دانشجو
دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور در آستانه ۱۶آذر روز دانشجو دست به اعتراض وتظاهرات زدند. دانشجویان از ۱۲آذر اعتراضاتشان را آغاز کردند در دانشگاه سمنان د ربدو ورود روحانی به دانشگاه دانشجویان شعار؛ تورم ؛ گرانی ؛جواب بده روحانی سر دادند
دانشجویان دانشگاه های پلی تکنیک ؛ نوشیروانی؛ سهند تبریز؛ علامه طباطبایی تهران؛ رازی کرمانشاه؛ دانشگاه علوم پزشکی سیرجان؛
اوج این اعتراضات در دانشگاه پلی تکنیک تهران بود که دانشجویان درپاسخ مزدوران بسیجی شعار توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد سردادند دانشجونماهای بسیجی درصدد برهم زدن تظاهرات دانشجویان بودند که با مقاومت دانشجویان مواجه شدند

شعار دانشجویان کارگر زندانی آزاد باید گردد؛ معلم حقیقی آزاد باید گردد؛ مرگ بر این دولت مردم فریب.
دانشجویان دانشگاه نوشیروانی با خواندن سرود یار دبستانی اتحاد وهمبستگی خود را با کارگران و زندانیان سیاسی اعلام کردندو بافریادهای بلند دانشجوی زندانی آزاد باید گردد خواسته هایشان را بیان کردند.دانشگاه های رازی کرمانشاه ؛ علامه طباطبایی وسیرجان نیز نسبت به فضای امنیتی اعتراض کردند.

اما نقطه اوج این اعتراضات همبستگی و همدلی و اتحاد دانشجویان با کارگران و زحمتکشان میهن بود که فریاد می زدند :
فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید