مقاومت چشمگیر دختران دانشجو دردانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان

0
841

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۷-مقاومت چشمگیر دختران دانشجو مقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان

مقاومت چشمگیر دختران دانشجو مقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد نیروهای سرکوبگربا دانشجویان
امروز ۱۷ آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران که اغلب آنان را دختران تشکیل می دادند در جلوی درب اصلی تجمع کرده و روی زمین
نشسته و شعار میدادند اما چندتن ازنیروهای سرکوبگر امنیتی وارد شده و قصد دستگیری یکی از دانشجویان پسر را داشتندمی خواستند او را دستگیر کنند که دخترانیکه درصحنه حضور داشتند برخاسته و فریاد زدند دست بهش نزن .

یکی از دانشجویان گفت:
تجمع قانونی است.
نیروهای سرکوبگردرمقابل دانشگاه تهران هنگام برخورد با یک دانشجوبامقاومت دختران دانشجو روبرو شدند

مقاومت چشمگیر دختران دانشجو
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید