ما اعضاء انجمن شعرا در ایران حمایت خودرا ازخواسته های برحق مردم ایران اعلام وسرکوب تظاهرات را محکوم میکنیم

0
609
انجمن شعرا
ما اعضاء انجمن شعرا در ایران حمایت خودرا ازخواسته های برحق مردم ایران اعلام وسرکوب تظاهرات را محکوم میکنیم

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۸-ما اعضاء انجمن شعرا در ایران حمایت خودرا ازخواسته های برحق مردم ایران اعلام وسرکوب تظاهرات را محکوم میکنیم

ﺩﻭ ﭼﺸﻢ
ﺑﺮاﻱ ﺩﻳﺪﻥ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﻴﺎﻩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭﻱ
ﺑﺮاﻱ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻓﻼﻛﺖ و ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻲ
ﺑﺮاﻱ ﻧﻆﺎﺭﻩ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﺎﻣﺮﺩﻣﻲ
ﺑﺮاﻱ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻲ ﻛﺴﻲ
ﺯﻳﺎﺩﻱ اﺳﺖ
ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻚ ﭼﺸﻢ ﺑﻲ ﻓﺮﻭﻍ ﻗﺎﻧﻊ اﻡ
اﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﻴﻦ ﺗﺎﻥ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﻋﻠﻲ ﻛﺠﺎﺳﺖ
ﺗﺎ ﺑﺒﻴﻨﺪ
ﺩﻳﻦ ﻣﺪاﺭاﻥ ﺑﻲ ﺩﻳﻦ
ﻧﺎ اﻧﺴﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻧﺎ ﺑﺸﺮ
ﻣﺪﻋﻳﺎﻥ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ
ﺩﻳﻦ و ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻨﺎﻡ ﺩﻳﻦ
اﺯ ﻣﻦ
اﺯ ﺑﺜﻴﻨﻪ
ﺩﺟﺎﻝ ﻛﻪ ﻧﻪ
ﺩﺟﺎﻟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ!
ما اعضاء انجمن شعرا در ایران در این بیانیه میخواهیم این را اعلام کنیم
ما می‌توانیم و باید این رژیم ضدبشری و مردم کش را سرنگون کنیم. بهاران نزدیک است و گل پیروزی بزودی شکوفه خواهد زد.
ما حمایت خود را از خواسته های بحق مردم ایران اعلام کرده و سرکوب تظاهرات توسط عوامل حکومت فاسد ولایت فقیه را محکوم می کنیم.
ما این قدرت را داریم که مردممان را آزاد کنیم. تا این رژیم را سرنگون نکنیم از پای نمی‌نشینیم.
زنده باد آزادی
مرگ بر اصل ولایت فقیه

شایان ذکر است که درحمایت ازقیام های سراسری ایران اقشار مختلف مردمی دربیانیه هایی جداگانه همبستگی و پشتیبانی خودشان را از قیام وتظاهرات اعلام کرده اند .
همچنین دربیانیه ها اعلام شده است زندانیان سیاسی هرچه زودتر باید آزادشوند .
بیانیه پرستاران ؛بیانیه دانشجویان ؛بیانیه مهندسین درتهران؛ بیانیه کامیونداران ؛ بیانیه وکلاو ووغیره.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید