فریاد دانشجویان دانشگاه علامه : نه دانشگاه نمرده است ما؛بیشمارانیم

0
580

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۲-فریاد دانشجویان دانشگاه علامه : نه دانشگاه نمرده است ما؛بیشمارانیم

درپی اعتراضات گسترده دانشجویان؛ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران ؛نسبت به احکام سنگین صادرشده قضایی برای دانشجویان بازداشت شده در قیام سراسری دیماه ۹۶ ؛ دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی درحمایت وهمبستگی از این اعتراضات بیانیه ای صادرکردند .
همچنین دانشجویان دانشگاه علامه دریک حرکت نمادین برپیکر دانشگاه گرد آمدند گویی که دانشگاه دیگر زنده نیست !
اما درهمین هنگام یکی از دانشجویان با دکلمه ای بسیار انگیزاننده بر این دیدگاه که دانشگاه مرده است شورید و اینچنین گفت :

نه دانشگاه نمرده است ما بیشماریم از تهران تا سیستان
رفقا من هنوز زنده ام نمرده ام
رفقا دست نگه دارید من هنوز زنده ام نفس میکشم
چه چیزی را دفن می کنید
مرا ؛دانشجورا؛ فرزند این مردم را؛
همان که ازدل همین مردم برای آنها فریاد می زند

نفس می کشم
چه گفته ایم ؟
که تحصیل را برای همگان خواسته ایم
از رفاقت گفته ایم
تاریخ را فرا بخوانید
با من بگویید رفقا که کدام یک از شما زخمی برتن ندارد
شما فرزندان این مردم
حق کدامتان لگد مال نشده است !
شما فرزندان کارگران ؛ کشاورزان؛ معلمان ؛ کارمندان
نه ما بیشماریم
فریاد بزنید فریاد بزنید
چیزی برای ازدست دادن نمانده است
ترسی نداریم
ما زنده ایم
ما مصم هستیم که بندگی نکنیم پس آزادیم
شعار دانشجویان :
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد
چو مشعلی روشنی درسنگر رفیقان
رفقیان روز هم کنارند
برپیکر چند شقایق وحشی دیگر زخم خواهند زد؟
یک نفر ده نفر ۵۰نفر ۱۰۰نفر
نه ؛نه رفقا ؛ ما بیشماریم
آری تمام سنگر ها را ازما گرفته اند
چه می خواهند بکنند بازداشت مان کنند
که ازحق خویش دفاع کرده ایم
که تحصیل را برای همگان خواسته ایم
که ازبرابری آزادی گفتیم
تاریخ را فرابخوانید
بامن بگویید رفقا
حق کدامتان لگد مال نشده اند
همینکه مصم ایم هستیم که دیگر بندگی نکنیم یعنی آزادیم
آنچنان که رفقایمان را به دیوارهای سنگین زندانها محبوس کرده اند
فریاد بزنید فریاد بزنید
ترسی نیست
آری ما بیشماریم
ما زنده ایم
درسینه های مردم دانا مزارماست
درپایان دانشجویان همصدا شعار دانشجوی زندانی آزاد باید گردد سر دادند

آری دانشگاه های ایران زنده اند درعزم جزم دانشجویانش که قیام واعتراضات آنان قدمتی ۴۰ ساله دارد ازهمان روز نسخت بعد ازانقلاب ضد سلطنتی دانشجویان ایران سنگین ترین قیمت را درشوریدن علیه بندگی دادند .
در شورش علیه کودتای انقلاب فرهنگی در فروردین سال ۵۹ که بیش از ۳۰ دانشجو به شهادت رسید.
در اعدامهای سالهای ۶۰ و ۶۱ و ۶۷ که دهها دانشجو فدای همین آرمان شدند که آری دانشگاه نمرده است وهرگز نخواهد مرد.
درقیام ۷۸ ودر خون عزت ابراهیم نژاد دانشگاه فریاد زد که نمرده است
درقیام ۸۸ خون کیانوش فریاد زد که دانشگاه زنده است .
ودرقیام ۹۶ رنج وشکنجه وبازداشت ده ها دانشجو که فریاد می زند دانشگاه زند ه است .
وفریاد می زند آزادی
فریاد دانشجویان دانشگاه علامه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید