فریادهای دانشجویان دانشگاه تهران درهمبستگی با قیام وشورش سراسری

0
769

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۰-فریادهای دانشجویان دانشگاه تهران درهمبستگی با قیام وشورش سراسری دانشجو آگاه است با کارگر همراه است
دانشجو آگاه است با کارگر همراه است
دانشجویان دانشگاه تهران درروز دهم دیماه در صحن دانشگاه تجمع کرده وهمبستگی خودرا با کارگران اعلام نمودند
دانشجویان شعارمیدادند :
دانشجو آگاه است
باکارگر همراه است
شایان ذکر است که درطی سلسله قیامهای سراسری از روز ۶ تا ۱۰ دیماه دانشجویان دانشگاه تهران همبستگی خودرا اعلام کردند
و روز ۹ دی ماه شعارمیدادند
اصلاح طلب ؛ اصول گرا ؛ دیگه تموم ماجرا
اصلاح طلب ؛ اصول گرا ؛ دیگه تموم ماجرا
و به این ترتیب بساط همه جناح بندیهایی که جز حمایت ازد ستگاه حکومتی کاری ازپیش نمی بردند به همه این تشبثات پایان دادند و اعلام کردند که دانشجوی آگاه تنها با همگامی با توده های مردمی است که نقش پیشتاز وشایسته خودرا نشان میدهد .
لازم به ذکر است که دانشجویان دانشگاه خوارزمی نیز درخوابگاههای خود بیرون ریخته و باشعار
آخوندسرمایه دار پول ماروپس بیار
همبستگی خود رااعلام کردند

فریادهای دانشجویان دانشگاه تهران درهمبستگی با قیام وشورش سراسری دانشجو آگاه است با کارگر همراه است.

 قابل توجه است :
موج اعتراضات سراسری درشهرهای ایران بخاطر گرانی و غارت وچپاول به راه افتاد
و مردم مشهد درروز۶ دیماه اعتراضات گسترده خود را شروع کردند ؛ دیگر شهرهای میهن نیز درحمایت وهمبستگی از این خیزش سراسری برا ی ادامه این اعتراضات فراخوان دادند .
شهرهایی که دراین قیام سراسری فراخوان داد ه و شرکت کرده اند عبارتند از:
تبریز ؛کرمانشاه ؛ قوچان ؛ اصفهان ؛ شیراز ؛ قزوین ؛ کرمان ؛ زاهدان ؛ اهواز؛ همدان ؛ ساری ؛ رشت ؛ خرمشهر ؛خسروبیگ؛ اراک ؛ساوه و ارومیه ؛خرم آباد ؛ بروجرد ؛ سنندج ؛ قائمشهرو
شهرهای بسیاری که امروز ۸ دیماه را درهمبستگی ازتظاهرات مشهدیها به خیابانها ریخته وعلیه گرانی وچپاول وغارتگری و نبود آزادی فریاد بر آوردند .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید