عسل محمدی دانشجوی رشته داروسازی توسط بازپرس در دادگاه تهدید شد

0
419
عسل محمدی دانشجوی رشته داروسازی
عسل محمدی دانشجوی رشته داروسازی توسط بازپرس در دادگاه تهدید شد

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۳۱-عسل محمدی دانشجوی رشته داروسازی توسط بازپرس در دادگاه تهدید شد

عسل محمدی دانشجوی رشته داروسازی توسط بازپرس در دادگاه تهدید شد
برای عسل محمدی دانشجو وفعال کارگری که از اعضای نشریه گام نیز می باشد در روز ۲۵اردیبهشت در دادسرای اوین دادگاهی تشکیل شد .در این دادگاه که بعنوان آخرین دفاع تشکیل شده بود اتهامات واهی گذشته مجددا تکرار شد مانند« ارتباط با جریان ها وگروهای مخالف نظام»
همچنین در این دادگاه به گفته شاهدان ؛ عسل محمدی توسط بازپرس شاه محمدی تهدید شد که اگر به فعالیتهایش ادامه دهد و یا با سایر بازداشت شدگان ارتباط داشته باشد با لغو قرار وثیقه و تبدیل آن به قرار بازداشت مواجه خواهد شد.

شایان ذکر است :دانشجوی داروسازی دانشکده علوم دارویی دانشگاه آزاد بازداشت شد عسل محمدی دانشجوی درتاریخ ۱۳آذر ۹۷ در تهران دستگیر شد. هفته گذشته که مادرش موفق شد دیدار کوتاهی درحضور ماموران وزارت اطلاعات با او داشته باشد است وضعیت جسمی اش را نامطلوب گزارش کرده است .اما نکته قابل توجه اینکه حمایت از کارگران آیا جرم است؟
عسل محمدی دانشجوی داروسازی که ا زکارگران و زحمتکشان حمایت کرده بود و همبستگی اش را اعلام کرد درتاریخ ۱۳آذر ۹۷ در تهران دستگیر شد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید