طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با ماشین از روی دانشجویان معترض رد شد

0
1218

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۱۰/۹-طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با ماشین از روی دانشجویان معترض رد شد

طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با ماشین از روی دانشجویان معترض رد شد
در تجمع امروز ۹دی ماه ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات که همه در میدان دانش جمع بودند طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد ازکنار دانشجویان ویراژو دو نفر از دانشجویان بعد از عبور طهرانچى از ناحیه پا دچار ضرب دیدگى شدند !
یکی از دختران دانشجو که درصحنه حضور داشت گزارشی ارسال کرد
ما توی بلو ک بودیم که طهرانچی اومد و خو استیم جلویش را بگیریم اما از روی ما رد شدن
ازروی پای یک دختری ر د شدن

صحنه ای از حضور آمبولانس بخاطر آسیب دیدگی ۲تا از دانشجویان بدلیل عبور ماسین طهرانچی از روی اونها

بچه ها جلویش نشسته بودن که طهرانچی از روی بچه ها رد شد
رحم ندارن پدر دست وپای ما در اومد
یعنی اگر گارد اول نبودن از روز نشسته ها داشت رد میشد!
بین طهرانچی و دادستان هیچ فرقی نیست
ازروی بچه ها رد شدن

سخنان یک دانشجو

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید