شوراهای صنفی دانشگاه علامه حمایت خود را ا زاعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علیه احکام قضایی اعلام کردند

0
631
شوراهای صنفی دانشگاه علامه
شوراهای صنفی دانشگاه علامه حمایت خود را ا زاعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علیه احکام قضایی اعلام کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۹-شوراهای صنفی دانشگاه علامه حمایت خودرا ا زاعتراض دانشجویان دانشگاه تهران علیه احکام قضایی اعلام کردند

درپی دستگیری ها وبازداشتهای خودسرانه دانشجویان در قیام دیماه سال ۹۶
ودرپی صدوراحکام سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده ؛ دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران درطی روزهای اخیر با اعتراضات و تجمعات گسترده ای خواهان لغو این احکام شده اند .
همچنین دانشجویان هشدار دادند که درصورت عدم لغو این احکام امتحانات راتحریم ولغو خواهند کرد.
دراین خصوص دانشجویان دانشگاه علامه حمایت خود را ازاین اقدام به حق دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اعلام کرده اند.
بخشهایی از بیانیه دانشجویان دانشگاه علامه را درزیر می خوانیم:
– فضای امنیتی دانشگاه، این فرآیند بی چهارچوب و چه بسا گزینشی در بین تشکلات دانشجویی از حق آزادی قانونی دانشجویان به پیگیری مسائل صنفی خود، به عنوان اهرم فشار بر حق تحصیل و… استفاده می‌کند. دانشجویانی که حق رسمی آن ها به عنوان عضو شوراهای صنفی، پیگیری و دستیابی به عدالت آموزشی بوده است، امروزه در زیر فشارهای سنگین امنیتی و کمیته‌های انضباطی می‌باشند. در فضایی که این چنین اعتراضات قابل دستیابی و مشارکت آمیز دانشجویان برای حقوق قانونی خود، شوریدن در مقابل نظام سیاسی تلقی می‌شود، نگرانی ما آینده تحصیلی دانشجویان و فعالان صنفی است.
– صبح امروز در طی فرآیند تشییع پیکر دکتر محمدامین قانعی راد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، جمعی از دانشجویان حق طلب، به ابراز مطالبات خود با تحصن و در دست گرفتن پلاکارد در فضای دانشگاه خواستار شکست سکوت اساتید در برابر فجایع امنیتی اخیر شده‌اند که این مسئله لغو امتحانات پایان ترم را نیز در بر داشت.

– بنابر حق آزادی بیان، عدالت خواهی و بیان مطالبات دانشجویان در کاهش فضای امنیتی دانشگاه، این وظیفه ماست که در تجمعات این چنینی، به حمایت و حق خواهی در راستای آشکار کردن این فضای متشنج در دانشگاه‌ها و حمایت از رفقایمان دست به کار شویم.

شورا های صنفی دانشگاه علامه به این وسیله حمایت خود را از اعتراض دانشجویان حق طلب و چه بسا خم شده زیر فشار امنیتی دانشگاه، اعلام می‌دارد.

-شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

-شورای صنفی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

-شورای صنفی دانشکده ادبیات و زبان های خارجه دانشگاه علامه طباطبایی

شوراهای صنفی دانشگاه علامه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید