شهرهای ایران درگیر تجمعات واعتراضات مردمی وقیام سراسری

0
435

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-شهرهای ایران درگیر تجمعات واعتراضات مردمی وقیام سراسری

شهرهای ایران درگیر تجمعات واعتراضات مردمی وقیام سراسری
گزارشی از خبرنگار دانشجو آنلاین ازشهرهای مختلف ایران
روز جمعه ۱۵ دیماه ۹۶ درشهر لاهیجان تجمع و به اعتراضات خودشان ادامه دادند
دریکی از میادین اصلی شهر قیام کنندگان درحال حرکت هستند وجوانان پیشاپیش این جمعیت است
آنها شعار میدهند
نترسید نترسید ماهمه باهم هستیم
قیام کنندگان از ماشین هایی که درحال عبورهستند درخواست دارند که بوق بزنند .
********
قیام شبانه و جنگ و گریز و سنگ پرانی جوانان در کاشان
با شروع تاریکی جوانان شجاع در کاشان در چهارراه شاهد به قیام شبانه پرداختند .
جوانان که در یک صحنه درگیری با نیروهای سرکوبگر و تعقیب آنها هستند و آتش روشن کرده و به سنگ پرانی و تخریب وسایل کنترلی حکومت در چهار راه مشغولند .
دراین جنگ وگریز شبانه جوانان قیام چهارراه را در کنترل خود دارند.
*********
شعار مردم تهران در روز جمعه ۱۵ دی ماه ۹۶ ایرانی ایرانی حمایت حمایت
درتهران نیز درصفوف نخست تظاهرات جوانان هستند و آنها ؛ قبل از شروع تاریکی ؛ دریکی از خیابانهای تهران تجمع وتظاهرات برگزار کردند .
قیام کنندگان درمقابله با سرکوبگران و نیروهای بسیجی شعار میدادند :
بسیجی بی غیرت نمی خواهیم
تظاهرکنندگان با دعوت دیگران به پیوستن به قیام با سوت وکف و پرشور شعار می دهند :
ایرانی ایرانی حمایت حمایت
************
حمله و سنگ پرانی جوانان قیام در درگیری با نیروهای سرکوبگر یکان ویژه درتبریز
جوانان قیام در پیشاپیش مردم شجاع تبریز با سنگ پرانی و تهاجم به نیروهای سرکوبگر یگان ویژه آنها را تعقیب میکنند. آنها در این پیشروی یکدیگر را تشویق و پشتیبانی می کنند.

شهرهای ایران درگیر تجمعات واعتراضات مردمی وقیام سراسری

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید