شاه خائن محمد رضا پهلوی در ۲۶دیماه ۵۷ ازایران فرارکرد

0
821
شاه خائن
شاه خائن محمد رضا پهلوی در ۲۶دیماه ۵۷ ازایران فرارکرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۶-شاه خائن محمد رضا پهلوی در ۲۶دیماه ۵۷ ازایران فرارکرد

شاه خائن محمد رضا پهلوی در ۲۶دیماه ۵۷ ازایران فرارکرد
درپی قیامهای مستمر وطولانی مردم بپاخواسته ایران ؛ که از دیماه سال ۵۶شروع شده بود
درپی جانفشانی های مردمی که بادادن قیمت زیاد و تقدیم شهدایی برای آزادی شاه خائن عاجز ازپاسخگویی به خواست واراده مردمی در روز ۲۶ دیماه سال ۱۳۵۷ از ایران فرارکرد.
این روز درتاریخ معاصر ایران هرگز ازیاد نخواهد رفت .
محمدرضا پهلوی پس از یک حکومت استبدادی ۳۷ ساله مجبور به فرارشد .
مردم در سراسر ایران به طور بی‌سابقه‌یی از خانه‌ها بیرون ریختند و در یک شادمانی عظیم ملی، فرار زبونانه شاه دیکتاتور را با رقص و پایکوبی که نظیر آن تاکنون دیده نشده بود، در کوچه و خیابانهای شهرها و روستاهای سراسر ایران جشن گرفتند.
دومین فرار شاه خائن
شاه، پیش از آن نیز در دوران حکومت ملی دکتر مصدق و هنگامی که دور اول کودتا علیه مصدق شکست خورد، از ایران به خارج گریخته بود، ولی پس از چند روز با کودتای ننگین ۲۸ مرداد، توسط بیگانگان به ایران باز گردانده شد و برای ۲۵ سال به حکومت ضدمردمی خود ادامه داد.
شاه خائن که تا چند ماه قبل از آن، خود را قدرت اول منطقه خاورمیانه می‌دانست و به نیروهای سرکوبگر ساواک، زندانهای مخوف و گسترش اختناق و سانسورش بر مردم می نازید، در برابر عزم و اراده مردم ایران به زانو درآمد و با حالت گریان از کشور خارج شد.
شایان ذکر است که پس از فرارشاه ؛ اما بازهم پس ازیک مدت بسیار کوتاه ایران را دیکتاتوری وحشی تری دربرگرفت ؛ اما حکم قطعی تاریخ وتکامل است که دیکتاتورها ؛‌هرگز نمی مانند و صبح آزادی به جامعه بازخواهد گشت .
اکنون نیز مردم ایران در یک نبردی دیگر برای بازگرداندن آزادی به میهن اسیرشان هستند .
شاه خائن محمد رضا پهلوی در ۲۶دیماه ۵۷ ازایران فرارکرد
شاه خائن محمد رضا پهلوی در ۲۶دیماه ۵۷ ازایران فرارکرد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید