سخنرانی شجاعانه یکی ازدانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

0
1108

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۴-سخنرانی شجاعانه یکی ازدانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل

سخنرانی شجاعانه یکی ازدانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل
این دانشجو گفت:
الان درهمین ساعات رئیس جمهور درحال سخنرانی دردانشگاه علوم پزشکی سمنان هستند و حتما از حقوق شهروندی وعزت پاسپورت ایرانی سخن خواهند گفت.
اما درست درهمین شرایط فرهاد میثمی و اسماعیل بخشی دربدترین شرایط در زندانها بسر می برند.
البته خوشحالیم که رئیس جمهور همین سخنرانی راهم می کنند
اما مقامهای مانندرهبری اصلا وارد دانشگاه هم نمی شوند
دراین شرایط دانشجویان به تمام وجود شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد سر دادند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید