درپی شورشهای دهقانان روسی تزار قانون فروش کشاورزان را همراه با زمین لغوکرد

0
865
درپی شورشهای دهقانان
درپی شورشهای دهقانان روسی تزار قانون فروش کشاورزان را همراه با زمین لغوکرد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۳۰-درپی شورشهای دهقانان روسی تزار قانون فروش کشاورزان را همراه با زمین لغوکرد

در روز ۱۹ فوریه سال ۱۸۶۱ تزار روسیه مجبور شد قانون فروش کشاورز همراه زمین رالغو کند .
الکساندر دوم ؛ تزار روسیه درتاریخ ۱۹فوریه سال ۱۸۶۱ مجبور شد قانون فروش کشاوزران بازمین را لغو کند

معروفترین قیام دهقانان
شورشهای دهقانی با پوگاچف اوج گرفت او که یکی از فرماندهای ارتش بود
و در چندین جنگ خدمت کرده بود اما در زمان قیام مدعی شده بود که پتر سوم امپراتور روسیه است که در واقع سال‌ها پیش مقتول شده بود.
وی از نارضایتی های سیاسی موجود استفاده کرده و با تشکیل دولتی جایگزین در منطقه تحت تسلط خود به انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی از جمله لغو نظام ارباب و رعیتی در روسیه معروف به سرواژ، لغو خدمت اجباری سربازی، و مالیات‌گیری پرداخت. کازاکهای یائیک، دهقانان ناراضی، اقلیت‌های قومی مانند باشقیرها و افراد مذهبی که به دخالت دولت در امور کلیسا معترض بودند، نیروهای پوگاچف را تشکیل می‌دادند
شورش دهقانان علیه نظام برده داری و فئودالیزم بود .
دهقانان وکشاورزان انسانهای محرومی بودند که فقط باید به خواستهای اربابان گردن نهند و ظالمانه ترین شکل آن فروش دهقان همراه بازمین کشاورزی بود اربابان زمین را باکشاورزش می فروختند .
فشار دهقانان منجربه لغو این قانون اسثتمارگرانه بود که قدم موثری در نفی نظام فئودالی در روسیه تزاری بود .
درپی شورشهای دهقانان روسی تزار قانون فروش کشاورزان را همراه با زمین لغوکرد.

بیشتر بدانیم؛
تزار الکساندر دوم فرزند تزار نیکلای اول معروف به تزار آزادیبخش پس از پدرش به تخت سلطنت روسیه نشست. درسال۱۸۶۱ تزار الکساندر دوم سرفداری را در روسیه لغو می‌کند. او کسی بود که اولین گروه از آزادیخواهان روسی را که اغلب جزو شاهزادگان و اشراف و افسران ارتش و معروف به دکابریست‌ها بودند (چون در ماه دسامبر علیه تزار نیکلای اول شورش کردند) و مدت ۳۰ سال در سیبری با شدیدترین مجازاتها به حبس ابد محکوم شده بودند را آزاد کرد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید