درمقطع کنونی چه چشم اندازی برای جنبش دانشجویی وجود دارد؟

0
514
درمقطع کنونی چه چشم اندازی برای جنبش دانشجویی
درمقطع کنونی چه چشم اندازی برای جنبش دانشجویی وجود دارد؟
دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۲-درمقطع کنونی چه چشم اندازی برای جنبش دانشجویی وجود دارد؟

درمقطع کنونی چه چشم اندازی برای جنبش دانشجویی وجود دارد؟
درمقطع کنونی به رغم سرکوب شدید در دانشگاه ها و اختناق حاکم که نظام اعمال کرده است اما عملا این سرکوب به شکست انجامید.
نظام می خواست با تهدید و تطمیع یا انواع کارهایی که در دانشگاه ها کرده و میکند دانشجویان را به تسلیم بکشاند .
مثلا با راه انداختن ازدواج جمعی؛
سفر به مشهد؛
وام دادن؛ فرستادن بسیجیانی به نام دانشجو به کربلا برای ایام اربعین می خواست دانشجویان راتطمیع کند اما شکست خورد.
ایضا در اعمال سرکوب بیشتر دستگیری؛ دادن احکام سنگین بعد ازقیام دیماه ۹۶ اما همین روزها می بینیم که دانشجویان درحمایت از دوستان دربندشان ودر اعتراضات روزدانشجو عکسها و پلاکاردهایی که در دست داشتند حاکی اعتراضشان به این سیاستهای سرکوبگرانه بود. باهمه این تشبثات دانشجویان مقابله کرده و می کنند.

اخیرا در دانشگاه پلی تکنیک شعارهای بسیار جدی برعلیه نظام دادند شعار دانشجویان پلی تکنیک: توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد
ازطرفی حمایت دانشجویان از اقشار زحمتکش؛ کارگران؛ معلمان نشان ازیک پیوند عمیق بین قشر متعهد و روشنفکر با دردهای اجتماعی و پیوند خوردن شان با آنان است.روی پلاکاردهایشان هم می نویسند دانشگاه نمرده است؛ دانشگاه زنده است.
دانشجویان با این حرکتها می خواهند به سرکوبگران بگویند که نمی توانید جنبش های اعتراضی را خاموش کنید.
درواقع جدی ترین شعار را دانشجویان درقیام دیماه ۹۶سردادند خیلی صریح گفتند:
اصلاح طلب؛ اصول گرا؛ دیگه تمومه ماجرا
دانشجویان با اینکه سرکوب شدند از ادامه تحصیل بازماندند بخاطر چی ؟
دانشجو میگفت: فارغ التحصیلان بیکارند ولی رژیم هیچ دغدغه ای برای اینها ندارد
دانشجو می گوید: امکانات تحصیلی نداریم آموزش رایگان نداریم؛ مسائل صنفی مان حل نیست؛ سهمیه بندیها بیداد می کند
اخیرا یکی ازاساتید همین نظام میگوید ۵۰درصد حوزه های دانشگاهی سهمیه است خوب چرا؟
همه اینها را دانشجو میگوید اعتراض میکند وخسته نمی شود .
بنابراین درمقطع کنونی جنبش دانشجویی به اعتراضات دانشجویی؛ وبا حمایت ازاقشار محروم و کارگران و معلمان؛ بازاریان شریف؛ کامیونداران و رانندگان پرتوانتر ادامه خواهند داد.

خروش آذر

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید