درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد

0
494
درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جرای
درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۸- درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد

درسال ۱۳۰۰ رضاخان میرپنج دستور توقیف جراید ونشریات را صادرکرد
ارمغان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹؛ توقیف دسته جمعی مطبوعات و تهدید به شکستن
“قلم مخالفین” و بریدن “زبانها” بود.
رضاخان به عنوان وزیر جنگ در برابر مطبوعات انتقادی، کمتر میتوانست خودداری کند.
از آن جا که وی نقد آزادیخواهان را بر نمیتافت، بر رسانه های جمعی به ویژه
جراید سانسور شدیدی اعمال کرد.
رضاشاه و کارگزارانش سانسور را وسیله موثری برای پیشبرد مقاصد خود می دانستند.
این پژوهش بر مبنای گزارشهای موجود و روش تطبیقی، نشان می دهد
که با تهاجم نیروهای متفقین، دیکتاتور و نظارت او بر جراید، فروپاشید و هیچ گروه اجتماعی یا فرهنگی، از رژیم حمایت نکرد.

 شلیک به سوی شاه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید