دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی – قسمت پایانی

0
645
دانشگاههای ایران در چنبره
دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی – قسمت پایانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۸-دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی
به طور مشخص منظور از تخلفات سیاسی در دانشگاهها شامل چه مواردی است؟
تخلفات به ۴ بند تفکیک شده اند که مواد مندرج در بند۴ یا تخلفات سیاسی را عینا می خوانیم:
ماده 2- تفکیک تخلفات و تخصیص تنبیهات
الف- رسیدگی به جرائم عمومی دانشجویان
ب – رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
ج -رسیدگی به تخلفات سیاسی
-دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها
متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱تا ۵ محکوم می شود. در صورتیکه تخلف منجر به انتفاع گروهک های مذکور گردد تنبیه وی به بندهای ۹ تا ۱۴ قابل تشدید است:
-عضویت درگروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها.
-عضویت یا هواداری از گروه های غیرقانونی منحله (گروه هایی که به موجب احکام قضائی فعالیت آن ها ممنوع شده باشد)
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۵محکوم می شود.
-انجام اعمالی که به نفع گروههای غیرقانونی منحله باشد:تنبیه متخلف از تنبیهات مندرج در بندهای ۸ تا ۱۲ تعیین می شود.
-فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیرقانونی
متخلف، به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۵ محکوم می شود. در صورتیکه فعالیت به نفع گروهک های محارب و معاند نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۹ تا ۱۴محکوم می شود.
-توهین به شعائر اسلامی یا ملی و ارتکاب اعمالی برضدنظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استعمال الفاظ رکیک بطور شفاهی یا کتبی از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و…)
متخلف به یکی از تنبیهات مندرج در بندهای ۱ تا ۸ (به جزبند۶) محکوم می شود.
در صورتی که ارتکاب عمل بصورت جمعی و به قصد ایجاد بلوا و آشوب صورت گیرد یا بطور مکرر و بدون توجه به تنبیهات قبلی واقع شود تنبیه می تواند به بندهای ۹ تا ۱۳ تشدید شود.
-ایجاد بلوا وآشوب در محیط دانشگاه
تنبیه متخلف، از تنبیهات مندرج در بندهای ۳ تا ۱۳(به جزبند۶) تعیین می شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به ارکان نظام و با هماهنگی و برنامه ریزی قبلی یا با هدایت از گروه های غیرقانونی خارج از دانشگاه باشد، لازم است موضوع تخلف به مراجع قضائی ارجاع شود.
د – رسیدگی به تخلفات اخلاقی”
دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی
این کمیته ها متشکل از چه افرادی هستند؟
“اعضاء کمیته انضباطی دانشجوی بدوی به شرح زیر میباشد:
۱ -معاون دانشجویی (یا آموزشی، دانشجویی) واحد دانشگاهی بعنوان رییس کمیته انضباطی دانشجویی بدوی
۲-مسؤول فرهنگ اسلامی در واحدهای کوچک و متوسط و رییس دفتر فرهنگ اسلامی در واحدهای بزرگ و بسیار بزرگ و جامع
۳-دو نفر عضو هیأت علمی واحد دانشگاهی به انتخاب رییس واحد دانشگاهی (ترجیحاً متاهل و از رشته حقوق باشند)
۴-.یک نفر دانشجوی واحد دانشگاهی به انتخاب رییس واحد دانشگاهی. ـ کلیه اعضای کمیته های انضباطی که با شخصیت حقیقی به عضویت این نهاد انتخاب میشـوند بایـد در تقـوی و اسـتقلال نظـر از حسن شهرت برخوردار باشند!”
خب می بینیم که اعضای این کمیته از بدنام ترین و منفورترین افراد حاضر در دانشگاه از جمله دانشجویان بسیجی مرتبط با حراست و نهاد رهبری انتخاب می شوند.
در یکی از تبصره ها می خوانیم که:
تبصره ۲ : هرگاه دانشجویی در خارج از محوطه دانشگاه مرتکب عمل خلافی شود که بنابر قوانین کشوری مستوجب کیفـر باشـد، رسیدگی به جرم ارتکابی طبق قوانین و مقررات جزایـی مربـوط در صـلاحیت مراجـع قضـایی اسـت ولـی ایـن امـر مـانع از رسـیدگی کمیته های انضباطی حسب ضوابط مندرج در ماده ۳این آییننامه نخواهد بود.
در ماده ی دیگری کاملا مشخص می شود که شدت عمل این کمیته برای به اصطلاح تخلفات سیاسی است که از جرائمی به نام “فعالیت در گروه های ملحد، مفسد یا محارب” نام برده می
شود و به راحتی می توانند این جرائم را به یک دانشجوی فعال معترض نسبت بدهند؛ ماده و تبصره آن به شرح زیر است:
“ماده ۱۰ در صورت احتمال تصحیح رفتار، عدم تکرار تخلف، کمیته انضباطی دانشجویی (اعم از بدوی و تجدیدنظر) بنا به تشخیص خود میتواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را پس از اخذ تعهد به حالت تعلیق درآورد و در صورت تکرار هـر نـوع تخلـف، عـلاوه بـر اعمـال مجازات جرم جدید، حکم تعلیقی هم به اجراء در خواهد آمد. استفاده از این موضوع در طول مدت تحصیل دانشجو فقط یک بـار مجـ از میباشد و اعتبار اجرای احکام تعلیقی به شرط عدم تکرار تخلف تا پایان تحصیل دانشجو است و در صورت عدم تکـرار تخلـف در طـول مدت تحصیل، سوابق محکومیت از پرونده او خارج خواهد شد. حکم این ماده بر جرایمی از قبیل: اعمال منافی عفت عمومی (زنا و لواط) ـ سرقت مکرر ـ است فاده از سلاح ـ عضویت یا فعالیـت در گروههای ملحد ، مفسد یا محارب، توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی شمول ندارد. ”
دانشگاههای ایران در چنبره ارگانهای امنیتی
پایان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید