دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران دراعتراض به احکام سنگین قضایی تجمع اعتراضی کردند

0
708
دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران
دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران دراعتراض به احکام سنگین قضایی تجمع اعتراضی کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۱-دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران دراعتراض به احکام سنگین قضایی تجمع اعتراضی کردند

درروند سراسری اعتراضات دانشجویی نسبت به احکام صادرشده سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده در قیام سراسری دیماه سال ۹۶ دانشجویان؛ متعهد دانشگاه علم وصنعت نیز به این اعتراضات زنجیره ای پیوستند.
این دانشجویان در روز ۱۰تیرماه سال ۹۷ با دردست گرفتن پلاکاردهایی اعتراضات خود را نشان دادند :
نوشته های روی پلاکاردها:
لغو فوری احکام دانشجویان
امروزسر نیزها برسردر دانشگاه ایستاده اند
زندان اوین دانشجو می پذیرد
دانشجویان با امضای طوماری بر خواسته هایشان پافشاری کردند .

دانشجویان دانشگاه علم وصنعت تهران دراعتراض به احکام سنگین قضایی تجمع اعتراضی کردند
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید