دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتالارسخنرانی شعاردادند

0
608

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۳-دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتالارسخنرانی شعاردادنددانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتالارسخنرانی شعاردادند

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتالارسخنرانی شعاردادنددانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درتالارسخنرانی شعاردادند

درروز ۱۳آذر ۹۷ دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه هنگام سخنرانی درتالار دانشگاه پلاکاردهای خود را بلند کرده وشعار می دادند:

استثمار بیکاری منطق سرمایه داری
نان، کار، آزادی، اداره شورایی
از خراسان تا تهران معلمان در زندان
معلم زندانی آزاد باید گردد
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
دانشجویان حمایت خود را ازکارگران و معلمان اعلام کردند.

گفتنی است که:در روز ۱۲آذر ۹۷دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند آشکارا از نمایندگان زندانی هفت تپه اهواز؛ مطالبات و اعتصابات آنان اعلام کردند.
روی پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود:
نان کار آزادی اداره شورایی
کارگر؛ معلم؛ دانشجو؛ اتحاد اتحاد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید