دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار آزادی کارگران زندانی هفت تپه شدند

0
688
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار آزادی کارگران زندانی هفت تپه شدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۲-دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار آزادی کارگران زندانی هفت تپه شدند

دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه خواستار آزادی کارگران زندانی هفت تپه شدند
در روز ۱۲آذر ۹۷دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه درحالیکه پلاکاردهایی در دست داشتند آشکارا از نمایندگان زندانی هفت تپه اهواز؛ مطالبات و اعتصابات آنان اعلام کردند.
روی پلاکاردهای دانشجویان نوشته شده بود:
نان کار آزادی اداره شورایی
کارگر؛ معلم؛ دانشجو؛ اتحاد اتحاد
آنها درحالیکه این شعار ها را سر داده بودند بر ضرورت این اتحاد تاکید داشتند.

شایان ذکر است که در حمایت از کارگران و زحمتکشان هفت  تپه دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور حمایت و همبستگی خودشان را اعلام کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید