دانشجویان دانشگاه اهواز بیانیه خود را درحمایت از کارگران و اقشار دیگر قرائت کردند

0
559

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۸-دانشجویان دانشگاه اهواز بیانیه خود را درحمایت از کارگران و اقشار دیگر قرائت کردند

دانشجویان دانشگاه اهواز بیانیه خود را درحمایت از کارگران و اقشار دیگر قرائت کردند
روز ۱۷آذر ۹۷  بیانیه ای در حمایت از کارگران و اقشار دیگر اجتماعی قرائت کردند.

بخشی از بیانیه:
دانشجویان ناگزیر درکنار کارگران کولبران معلمان رانندگان کامیونداران و زنان و قربانیان سیاستهای سودپرستانه هستیم
وهربارکه علیه این سیاستهای بلند شدیم سرکوب شدیم
مقاومت فعالان صنفی
جریان صنفی دانشجویی همپیمان با جریان صنفی معلمان کارگران بازنشستگان هستند و به این همپیمانی تاکید کرده و به آن می بالیم.

تجمعات دردانشگاه های کشور

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید