دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت ازکامیونداران بیانیه ای صادرکردند

0
622
دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی
دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت ازکامیونداران بیانیه ای صادرکردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۶-دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت ازکامیونداران بیانیه ای صادرکردند

دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت ازکامیونداران بیانیه ای صادرکردند
دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت از اعتصاب سراسری کامیونداران کشور بیانیه داده وهمبستگی خود را اعلام کردند.

دراین بیانیه آمده است :
اعتصاب کامیونداران سراسر کشور نقطه عطفی درمبارزات حق طلبانه و آزادیخواهانه مردم ایران است ؛
رژیم اسلامی دراین اعتصابات نشان داد؛ طبل توخالی و شکننده تر از آن است که بتواند درمقابل اعتصابات همه گیر دوام بیاورد .
ما ازمردم شریف و آگاه ایران می خواهیم تا با اتحاد و همبستگی از اعتصابات حمایت کنند تابتوانیم کشور عزیزمان ایران را ازچنگال رژیم منحوس رها یی دهیم

دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت ازکامیونداران بیانیه ای صادرکردند

اتحاد سراسری لازمه دست یابی به برابری

گفتنی است که برای اتحاد وهمبستگی سراسری ودرحمایت از تمامی زحمتکشان بر دانشجویان و اساتید همه کشوراست که ازاین حرکت مردمی دفاع کنند زیرا که حرکت کامیونداران بخشی از جنگ و نبردعلیه ستم و ظلمی است که برمیهنمان ایران سایه گسترده است و چهل سال است که درد ورنج آن را تمامی آحاد مردم ایران تحمل میکنند

کارگران درکارخانه ها

دانشجویان دردانشگاه ها

کشاورزان برر وی زمینهای بدون آب

وتمامی سرکوب شدگان

زنان سرپرست خانوار

معلمان وفرهنگیان که سالهاست  حقشان ضایع شده

دانشجویان دانشکده حقوق وعلوم سیاسی درحمایت ازکامیونداران بیانیه ای صادرکردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید