خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران به ۷سال حبس و اخراج از دانشگاه محکوم شد

0
1775
خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران
خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران به ۷سال حبس و اخراج از دانشگاه محکوم شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۷-خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران به ۷سال حبس و اخراج از دانشگاه محکوم شد

خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران به ۷سال حبس و اخراج از دانشگاه محکوم شد
خشایاردهقان دانشجوی رشته برق والکترونیک دانشگاه تهران از دانشگاه اخراج شد.
این دانشجوی که در سال آخر دکترای برق والکترونیک در دانشگاه تهران مشغول درس خواندن بود روز اول اسفند ماه سال ۹۶ در خیابان گلستان هفتم درخیابان پاسداران توسط نیروهای سرکوبگر و لباس شخصیهای وزارت اطلاعات همراه تعداد زیادی ازدراویش گنابادی بازداشت و زندان منتقل شده است.

اکنون پس از گذشت پنج ماه رژیم جنایتکار آخوندی احکام سنگینی برای دانشجویان دراویش گنابادی صادر کرده است.
این دانشجویان در پی حمله نیروهای سرکوبگر به محل اقامت قطب دراویش گنابادی آقای دکتر تابنده همراه با تعداد زیادی از مردم و دراویش دستگیر شدند.
اکنون دکتر خشایار دهقان دکترای برق والکترونیک از دانشگاه تهران به ۷سال حبس تعزیری؛
۷۴ضربه شلاق؛ ۲سال تبعید و اخراج ازدانشگاه محکوم شده است
این حکم برای یک دانشجوی سال آخر دکترای برق والکترونیک به دلیل حضور درتجمع درویشان

همچنین کسری نوری و برادرانش پوریا نوری و امیر نوری وصادق قیصری نیز از دراویشی هستند که احکام سنگین قضایی برایشان

صادر شده است.

خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران

خشایار دهقان سال آخر دکترا ازدانشگاه تهران به ۷سال حبس و اخراج از دانشگاه محکوم شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید