خبرنگار دانشجو آنلاین از قیامهای سراسری گزارش میدهد قزوین ؛هشتگرد :اصفهان ؛ بوشهر

0
668

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۲-خبرنگار دانشجو آنلاین از قیامهای سراسری گزارش میدهد قزوین ؛هشتگرد :اصفهان ؛ بوشهر

خبرنگار دانشجو آنلاین از قیامهای سراسری گزارش میدهد قزوین ؛هشتگرد :اصفهان ؛ بوشهر

زنان در صفوف فشرده،  ایرانی با غیرت حمایت  حمایت  – اصفهان

سیل جمعیت در خیابان اصلی شهر به حرکت در آمده و بطور خاص گروه زنان که در صفوف فشرده در این تظاهرات در حال قیام هستند  با شعار:

 ایرانی با غیرت حمایت حمایت مردم را دعوت به مشارکت درقیام میکنند

درروز ۱۱ دیماه ۹۶ مردم و جوانان غیور قزوینی بامشتهای گره کرده فریاد میزدند

مرگ بر دیکتاتور

مردم و جوانان قیام کننده در تظاهرات شبانه  وبا هوشیاری کامل  آمادگی برای  مقابله با نیروهای سرکوبگر حرکت کرده و شعارهای خود را هرچه رساتر فریاد میزدند.

همچنین در روز دوشنبه ۱۱ دیماه ۹۶ درهشتگرد جوانان یکصدا میگفتند :

این آخرین پیامه، هدف فقط نظامه

مردم وجوانان قیام کننده در یکی از خیابان های اصلی هشتگردجمع شده و

 در حالیکه پیشاپیش آنان جوانان نقاب زده حرکت میکردند  شعار می دادند

 نترسید نترسید … این آخرین پیامه، هدف فقط نظامه

بوشهری با غیرت حمایت حمایت – بوشهر

روز دوشنبه ۱۱دیماه ۹۶

گروهی از قیام کنندگان و جوانان بپا خواسته بوشهر در بولوار حد فاصل میدان اصلی شهر و فرودگاه تجمع کرده وشعار می دادند.

تظاهرکنندگان میگفتند :

 بوشهری با غیرت حمایت حمایت

و  همشهریان خود را دعوت به مشارکت درقیام می کردند

خبرنگار دانشجو آنلاین از قیامهای سراسری گزارش میدهد قزوین ؛هشتگرد :اصفهان ؛ بوشهر

https://youtu.be/RFFvIab02gI
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید