حمایت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و همدان از اعتصابات کارگران

0
596
حمایت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس
حمایت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و همدان از اعتصابات کارگران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۲۰-حمایت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و همدان از اعتصابات کارگران

حمایت دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس و همدان از اعتصابات کارگران
دانشگاه های تربیت مدرس و دانشگاه همدان حمایتشان را ازاعتراضات کارگری اعلام کردند.
کارگران فولاد اهواز و کارگران نیشکر اهواز نزدیک به یک ماه است که برروی خواسته های برحقشان که حقوق و مزایاشان می باشد در حال اعتراض و اعتصاب هستند.
در این راستا و درپی این اعتراضات تعداد زیادی از آنان منجمله نماینده کارگران نیشکر هفت تپه اسماعیل بخشی بازداشت شده واکنون در زندان زیر شکنجه های وحشیانه قراردارند
اما آنچه که چشمگیر بوده است رویکرد و حرکت دانشجویان کشور می باشد که نقش پیشتازی خودشان را در حمایت اززحمتکشان نشان دادند. دانشجویان دانشگاه همدان روی پلاکاردهایشان نوشته بودند:
ما دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان فرزند کارگرانیم کنارشان می مانیم

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نوشته بودند:
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
سعید زینالی روزت مبارک
دانشجو ؛ معلم؛ کارگر؛ اتحاد اتحاد

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید