حق و حقوق دانشجو در دانشگاه چیه؟

0
977
حق و حقوق دانشجو
حق و حقوق دانشجو در دانشگاه چیه؟

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۵-حق و حقوق دانشجودر دانشگاه چیه؟

حق و حقوق دانشجو در دانشگاه چیه؟
با شروع سال تحصیلی جدید عده ای ازدانشجویان بازداشت شده و اخراجی از حق ادامه تحصیل منع شدند
اتفاقا همان دانشجویانی که احکام سنگین و ظالمانه قضایی برایشان صادرشد در دفاع از حقوق مسلم خودشان بود که به بند کشیده شدند
دانشجویان در قیام دیماه فریاد زدند «اصلاح طلب؛ اصول گرا دیگه تمومه ماجرا»
دانشجویان فشارها و انحصارطلبی های چهل ساله را در دانشگاه های ایران برنتافته و برنمی تابند.

حق و حقوق دانشجو

اما دراینجا فهرست وار می خواهیم به حقی که دانشجو در دانشگاه دارد اشاره کنیم:
۱-حفظ کرامت انسانی
۲-حق برابر انسانی اجتماعی فرهنگی و هیچ مقامی در کشور حق ندارد این حقوق را از دانشجو سلب کند.
۳-حق برخورداری از دادرسی عادلانه
۴-آزادی شرکت درهر تشکل و انجمن سیاسی؛صنفی؛ علمی و عضویت در آن
۵-آزادی شرکت در اجتماعات؛ تجمعات سیاسی و صنفی و علمی
۶- تفتیش عقاید و هرگونه تجسس در زندگی و حریم خصوصی دانشجو ممنوع است
۷-آزادی بیان و عقیده و ترویج آن به هرقومیت دینی؛ محلی
۸-هیچ مقامی در دانشگاه حق ندارد دانشجو را از ادامه تحصیل منع کند .
۹-دانشجو، مالک فکری آثار علمی خود نظیر مقاله، جزوه، یادداشت کلاسی، پایان‌نامه خود می باشد.
۱۰-دانشجویان حق برخورداری از وام تحصیلی، بیمه درمانی، خوابگاه و فضاها و امکانات ورزشی را دارد.
۱۱-حق فعالیت های سیاسی‌؛ فرهنگی؛ اجتماعی و علمی
۱۲-حق انتقاد نسبت به روسای دانشگاه و عملکردهای آنان
۱۳-درصورتیکه تخلفی از سوی دانشجویی صورت گیرد تنها مرجع رسیدگی شورای تشکیل شده از دانشجویان و شورای انطباطی مورد تایید دانشجویان می باشد.
۱۴-حراست؛ بسیج؛ وزارت اطلاعات؛ نهاد رهبری حاکم در دانشگاه؛ هیچ کدام حق دخالت ندارند.
۱۵-دعوت از دانشجو به شورای انضباطی دانشگاه به‌صورت کتبی و رسمی باید انجام بگیرد.
۱۶-احضاریه باید شامل مشخصات دانشجو، تاریخ، زمان و آدرسِ جلسه در پاکت دعوت، پلمپ و با مهر محرمانه به دانشجو تحویل می‌شود.
۱۷-اصل بر برائت دانشجوست حکم شورای انضباطی باید به‌صورت کتبی به دانشجو ابلاغ شود. دانشجو حق دارد پس از دریافت حکم در شورای انضباطی بدوی یا شورای انضباطی تجدید‌نظر، درخواست تجدیدنظر کند.
در طول زمان رسیدگی، دانشجو حق ورود به دانشگاه، خوابگاه و دیگر امکانات آنجا را دارد.
۱۸-شورای انظباطی باید اتهام را اثبات کند درغیر اینصورت رای اعتباری ندارد.
۱۹-دانشجو حق دفاع کتبی وشفاهی در برابر هرگونه اتهامی را دارد.
حالا با این حقوقی که ملاحظه کردید آیا دانشجویان ایرانی که در بازداشت وزندانند مشمول این حقوق بوده اند؟
قضاوت را به عهده شما می گذاریم.

حق و حقوق دانشجو

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید