جنبش دانشجویی اصیل ایرانی نشان دادفریب کسانی که دستشان به خون دانشجویان آلوده است نخواهند خورد

0
562
جنبش دانشجویی اصیل
جنبش دانشجویی اصیل ایرانی نشان دادفریب کسانی که دستشان به خون دانشجویان آلوده است نخواهند خورد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۱۵-جنبش دانشجویی اصیل ایرانی نشان داد که فریب کسانی که دستشان به خون دانشجویان آلوده است نخواهند خورد

یکی از مهمترین تحرکات جنبش دانشجویی در روزهای اخیر اعتراضات دانشجویان علیه احکام ننگین و پلید قضائیه حکومت آخوندی نسبت به دانشجویانی است که در تظاهرات همبستگی با قیام مردم ایران در دیماه گذشته شرکت کردند.

هر چند که مهره‌های ارگانهای سرکوبگر در دانشگاه تهران مثل نهاد نمایندگی رهبری و بسیج دانشجویی هم خودشان را قاطی کردند و به ظاهرکباده مخالفت با این احکام را کشیدند!
تا به زعم خودشان «بحران مطالبات دانشجویی را مدیریت» کنند.
آنها می‌خواستند دانشجویان را آنقدر به ذلت کشانده که از عمل مبارزاتی خود ابراز ندامت کرده و ضمن لیسیدن چکمه دژخیم، گدایی شرکت در امتحانات را بکنند.

اما غافل از اینکه آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و این بازیها برای دانشجویان آزاده جایی ندارد.
ترفند کثیفشان برای پایین کشیدن فتیله اعتراض علیه ستمگری نسبت به دانشجویان افشا شد.

ترفندی که می‌گوید «کمی همراهی کن تا بتوانی با ابزار قدرتی که در دست داری مدیریت کنی».
اما با گسترش این اعتراض از دانشکده مدیریت اجتماعی دانشگاه تهران به دانشکده های مختلف دانشگاه تهران؛ مانند دانشکده زبان وادبیات خارجی دانشگاه تهران و دانشکده روانشناسی و دانشگاه های امیرکبیر تهران، علامه طباطبایی و علوم پزشکی تبریز، جنبش اصیل دانشجویی ایران نشان داد که فریب دجالگری یک مشت سرکوبگر که دستشان تا مرفق در خون دانشجویان ایران بوده وهست چهره عوض کنند و به اسم دانشجو برای اهداف اعتراضات دانشجویی خط و مشی تعیین کنند.
دانشجویان با اعتراضات گسترده خودنسبت به صدور احکام سنگین دانشجویی اعلام کردند:
نه چکمه های فاشیسم را می لیسیم و نه از مطالبات به حق دانشجویی کوتاه می‌آییم.

جنبش دانشجویی اصیل ایرانی نشان داد که فریب کسانی که دستشان به خون دانشجویان آلوده است نخواهند خورد

جنبش دانشجویی اصیل
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید