تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید

0
739
تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی
تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۳۰-تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید 

تحصن دانشجویان دانشگاه نوشیروانی درسرمای شدید
دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که دراعتراض به عدم پرداخت مطالبات بحق شان تحصن کرده اند وارد دومین روز خود شدند.
دانشجویان در سرماشدید شمال ؛ نداشتن وسایل گرمایشی مناسب؛ در این تحصن هستند.
آنان اعلام کرده اند تا رسیدن به خواسته هایشان ازپای نخواهند نشست.

شایان ذکر است که دانشجویان سراسر کشور از این حرکت به حق دانشجویان دانشگاه صنعتی نوشیروانی حمایت کرده اند

 دانشجویان دانشگاه شهرکرد؛ بیرجند؛ حکیم سبزواری ؛قوچان؛ دامغان؛ تهران؛ علامه؛ کرمانشاه ؛ قزوین؛دانشگاه خلیج فارس و دهها دانشگاه دیگر این اعلام همبستگی سراسری نشان از درد مشترکی است که برتمامی مردم ایران تحمیل شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید