تجمع دانشجویان پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریزدراعتراض به احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

0
1027
دانشگاه تبریز
تجمع دانشجویان پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریزدراعتراض به احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۵-تجمع دانشجویان پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز در اعتراض به احکام سنگین قضایی برای دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی تبریز هم به جمع اعتراض کنندگان به احکام سنگین قضایی پیوست
روزسه شنبه ۵تیرماه سال ۱۳۹۷ ؛‌دانشجویان دانشکده ی علوم پزشکی دانشگاه تبریز ؛ نسبت به صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تجمع اعتراضی کردند .
این دانشجویان بادرست کردن بنرهای بزرگی خواسته ها شعارها و مطالباتشان را منعکس کرده بودند
نوشته این بنرها بیان کننده اعتراضات شدید دانشجویان علیه این احکام ظالمانه می باشد
دانشجو زندانی ؛ آدمکش آزاد
امروز روز عزای دانشگاه است
جای دانشجو زندان نیست
باز آمدم چون عید نو
تاقفل زندان بشکنم
وین چرخ مردم خوار را
چنگال و دندان بشکنم
دانشجویان دانشگاه تبریز با ایجاد این بنرها نقش پیشتازی دانشگاه را برجسته کرده اند .
که فی الواقع این دانشجو است که از حق همه ستم دیدگان و زحمتکشان باید دفاع کند .زیراکه حق دادنی نیست و باید آن را ستاند .

شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه های کشور درحمایت وهمبستگی با بازداشت و صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویان بازداشت شده در دیماه سال ۹۶ اعتراضات و تظاهرات وتجمعات گسترده ای را داشتند

این روح همبستگی و اعتراضات علیه صدور احکام سنگین برای دانشجویان نشان دهند ه روح تسلیم ناپذیری و جبرشکنی قشر آگاه و جوان این مرزوبوم است

تجمع دانشجویان پزشکی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تبریز در اعتراض به احکام سنگین قضایی برای دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید