بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده دانشجوی مدیریت بازرگانی

0
605
بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده
بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده دانشجوی مدیریت بازرگانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۲۷-بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده دانشجوی مدیریت بازرگانی 

بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده دانشجوی مدیریت بازرگانی 

امروز چهارشنبه ۲۷ دیماه ۹۶ کماکان ازسرنوشت دانشجوی مدیریت بازرگانی « حسام رشیدزاده » اطلاعی دردست نیست

حسام رشیدزاده دانشجوی کرد اهل بوکان به همراه دوتن از دانشجویان کرد اهل بوکان وسقز دستگیرشده بودند .

دو دانشجوی کرد دانشگاه شیراز کە همراه با یک حسام رشید زاده بازداشت شده بودند

با قید وثیقە آزاد شدند. اما ازسرنوشت حسام کماکان خبری نیست .

دودانشجوی آزادشده شمال خسروی اهل رشته عمران اهل سقز و کوروش حقیقی دانشجوی رشته عمران اهل بوکان هستند .

کورش حقیقی و شمال خسروی با قید وثیقەی ٣٠ میلیون تومانی آزاد شدەاند.

اما از سرنوشت حسام رشیدزادە تاکنون خبر نیست و وی همچنان در بازداشت به سر میبرد.

این سە دانشجو از سوی نیروهای امنیتی در شهر شیراز به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی این شهر بازداشت شدە بودند.

شایان ذکر است که درطی قیامها واعتراضات سراسری کشور تعداد زیادی از دستگیرشدگان را دانشجویان ودانش آموزان تشکیل می دادند که کماکان تعداد زیادی از این افراد دراسارت به سر می برند و تعدادی هم در وضعیت نامشخصی قرار دارند وخانواده ها واقوامشان درنگرانی بسر می برند .

همچنان دانشجوی دانشکده فنی فرشید تاجمیر در بی اطلاعی کامل بسر می برد وخانواده اش درنگرانی هستند .

بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده دانشجوی مدیریت بازرگانی

بی خبری از سرنوشت حسام رشید زاده دانشجوی مدیریت بازرگانی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید