بیاییم در دانشگاه ها به مهری؛ که در بند ظلمت و تاریکی است معنی ببخشیم!

0
724
بیاییم در دانشگاه ها به مهری؛ که در بند ظلمت
بیاییم در دانشگاه ها به مهری؛ که در بند ظلمت و تاریکی است معنی ببخشیم!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۶/۳۱-بیاییم در دانشگاه ها به مهری؛ که در بند ظلمت و تاریکی است معنی ببخشیم!

مهر ماه؛ عشق و مهرورزی و گسترش که درایران زمین به بند کشیده شده است.

مهر و مهرگان نماد شادی و برکت و میزان از دیر باز درایران زمین نوید روشنایی و درخشش را می دهد؛

اما باشروع سال تحصیلی ۹۷-۹۸در وطن بلازده ما فرهیختگان و دانشجویان و معلمان انرژی ها و استعداد هایشان در کنج زندانهای قرون وسطایی پژمرده و هدر می شود؛ بیاییم مهر را از بند واسارت رها کنیم.

بیاییم در دانشگاه ها به مهری؛ که در بند ظلمت و تاریکی است معنی ببخشیم!

پس بیاییم فرصت را غنمیت شمرده و مهرماه را تبدیل به مشعلی برای آگاهی کنیم و
در نظامی که پایه های آن براساس جهل و تاریکی وریا و زنجیر است !
درنظامی که آزادی بر چوبه های دار و اعدام است !
درنظامی که سرکوب و اختناق بیداد می کند !
واضح است که مهر وعشق ورزی و مهر ورزی جایی برای جولان ندارد!
کلاس و دانشگاه و دانشجو در فرهنگ عقب مانده و ارتجاعی آخوندها تنها کلماتی لوکس می باشد زیراکه از روز ازل هم
امام سنگدلان و آٔدم کشان خمینی گفت:
«ایران اگر ضربه دیده است بخش عمده اش از دانشگاه بوده است»
و در طی چهل سال با گسیل پاسداران و شکنجه گران و بسیجیان جانی به دانشگاه می خواست که دانشگاه را به بند بکشد اما قیامهای سال ۷۸ -۸۸-۹۶ در دانشگاه نشان داد که دانشگاه همواره زنده و پویا در حرکت است.
اگر این نظام تاریکی گستر هدفش ساکت کردن و بی حرکت کردن دانشگاه بوده وهست!
اگر آزادی کش و شاخص پلیدی و حرمان است پس :
بیاییم ما دانشجویان مبارز و آگاه و متعهد وشجاع بازهم به ماه مهر و جشن مهرگان و ماه محصول وبرداشت مفهوم نویی ببخشیم.
و باحمایت از دانشجویان و معلمان و زندانیان سیاسی دربند
وبا حمایت و پشتیبانی از کارگران و رنجبران و زحمکتشان به رسالت تاریخی دانشجو که گسترش آگاهی و رشد و آزادی بیان است پاسخ دهیم.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید