بیانیه جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان کشوری ولشکری ؛ کارگران ودانشجویان درحمایت از اعتراضات دیماه ۹۶

0
412
کشوری ولشکری
بیانیه جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان کشوری ولشکری ؛ کارگران ودانشجویان درحمایت از اعتراضات دیماه ۹۶

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱-بیانیه جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان کشوری ولشکری ؛ کارگران ودانشجویان درحمایت از اعتراضات دیماه ۹۶

بیانیه جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان کشوری ولشکری ؛ کارگران ودانشجویان درحمایت از اعتراضات دیماه ۹۶
اینجانبان به استحضار میرساند همان طور که در این برهه حساس زمانی ودر حالی که مردم شریف وغیور کشورمان علیه ستم وغارت وچپاول وتبعیض به روش های مختلف اعتراض نموده اند سالهاست دستاوردی به جز ستم وسرکوب در مقابل خواسته هایشان توسط حکومت نداشته است ؛ به اعتراض وقیام برخاسته اند وبا توجه به جوامنیتی شدید همچنان برای خواسته هایشان شجاعانه ایستاده اند ومقاومت کرده و مقاومت میکنند وباشجاعت کامل حقوق خود را فریاد می زنند.
ما نیز اعلام می داریم در جهت احقاق حقوق حقه تام عیار مردم عزیز و غیور کشورمان تحت هر شرایطی از آنها حمایت می کنیم وخواستار آزادی همه زندانیان دستگیر شده اخیر هستیم
۱/۱۶/۲۰۱۸

شایان ذکر است که درپی اوج گیری اعتراضات وقیام های سراسری در کشور ؛ اقشار مختلف مردم حمایتهای خود راازاین حرکت ملی و این اعتراضات برحق اعلام داشتند .
مردم معترض با دادن بیانیه های متفاوتی بر ادامه این قیامها تاکید دارند.

بیانیه جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان کشوری ولشکری ؛ کارگران ودانشجویان درحمایت از اعتراضات دیماه ۹۶
بیانیه جمعی از فرهنگیان وبازنشستگان کشوری ولشکری ؛ کارگران ودانشجویان درحمایت از اعتراضات دیماه ۹۶

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید