بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان درحمایت از اعتصاب کامیونداران

0
494
بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان
بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان درحمایت از اعتصاب کامیونداران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۵/۸-بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان درحمایت از اعتصاب کامیونداران

در حمایت از اعتصاب کامیونداران تهران وسایرشهرهای ایران
با سلام و درود برتمامی مبارزین ومجاهدین واشرف نشانهای در سراسر جهان وبویژه ایران

ما جمعی از دانشجویان هزمزگان از اعتصاب کامیون داران تهران وسایر شهرهای ایران حمایت می کنیم.

رژیم منفور آخوندی به سرکردگی خامنه ای جنایتکار و حامی تروریست بدلیل قیام مردم دراکثر شهرهای ایران و اعتصاب کامیونداران دربیش از ۸۵ شهرایران و ۲۷ استان عرصه را برخود تنگ دیده و غرق در بحران درلجنزار خود دست و پا میزند و اقدام به تهدید علیه کامیونداران شریف میکند که این نشاندهنده پیروزی های پی درپی مقاومت می باشد و اینکه کامیونداران شریف باایستادگی خود پوزه رژیم را به خاک مالیده اند.
کامیونداران شریف هیچگاه با این اقدامات رژیم آخوندی حتی ذره ای از عزم و اراده انقلابی و مباررزه علیه رژیم دیکتاتوری آخوندی خود نمی کاهند و امیدوارانه و با مجاهدت دو چندان به جنگ با رژیم آخوندی ضد بشری خامنه ای ادامه می دهند تا به امید خداوند پیروز میدان باشند.

ما جمعی ازدانشجویان هرمزگان این اقدامات رژیم آخوندی علیه کامیونداران اعتصابی را محکوم می کنیم و ا زمجامع بی المللی هم طرد این رژیم و به جای آن تنها آلترناتیو و جایگزین مردمی شورای ملی مقاومت را می خواهیم که آنها به رسمیت بشناسند.
مرگ بر رژیم تروریستی وضد بشری آخوندی
جمعی از دانشجویان هرمزگان -تیر۹۷

شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه گیلان نیز درحمایت از اعتصاب کامیونداران شجاع بیانیه ای صادرکردند .

دربخشهایی ازاین بیانیه آمده است:

خطاب به رانندگان زحمت کش و خستگی ناپذیر میهن پیام ما؛ اعتصاب؛ اعتراض وقیام است.
ما تنها راه نیل به خواسته هایمان را اعتصاب و اعتراض می دانیم.
درمقابل پلیدترین و جلادترین دژخیم قرن چاره فقط فریاد زدن است وفریاد شما هم اعتصاب وسیع و گسترده در سراسر ایران است.
فریاد ما دانشجویان نیز هم پیمان با شما؛ مقاومت و اعتراض به هر بهانه و هر وسیله ای است.
آری دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد
پاینده باد ایران وایرانی

دانشجویان دانشگاه گیلان

بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاه هرمزگان درحمایت از اعتصاب کامیونداران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید