دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی بیانیه ای ازقیام سراسری اعلام حمایت کردند

0
587
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی
دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی بیانیه ای ازقیام سراسری اعلام حمایت کردند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۵-دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی بیانیه ای ازقیام سراسری اعلام حمایت کردند

هموطنان ؛ دانشجویان عزیز
مردم غیور مشهد در۸ دیماه برعلیه حکومت استبدادی وفساد وقتل وغارت حاکم برایران برخاستند و جرقه قیام دی ماه ۸۸ را برافروختند .
ماههاست که درسراسر کشور شعار نان ؛ کار ؛ آزادی ؛ سرداده میشود .
دانشگاهها مورد هجوم مزدوران وعوامل حکومتی قرارگرفته ودانشجو هیچ امنیتی در دانشکاه بدلیل حضور مزدوران و جیره خواران بسیجی ندارد ؛
حقوق دانشجویان روزبه روز ضایع میشود.
درچنین شرایطی ؛ مردم به جان آمده ایران سرانجام ازاین همه ظلم ونابرابری ؛ ستم وحق کشی به تنگ آمدند و از۸ دیماه ؛
باشعارهای مرگ بردیکتاتور ؛
حکومت آخوندی نمی خوایم نم یخوایم ؛
فریاد اعتراض خود رادرشهرهای سراسر ایران بلند کردند .
ما دانشجویان مشهدی ؛ ضمن تعظیم دربرابر خونهای پاکی که ازپیکر مردممان طی ۴ روز گذشته درگوشه کنار ایران برخاک ریخته شد ؛
همه مردم ستمدیده را فرا می خوانیم که باتمام قوا ازتظاهرات سراسری مردم حمایت کنند وهر لحظه وهر ساعت خیابانهای شهر را زیر پای عوامل چکمه پوش ولایت به لرزه در آورند .
دراین روزهای سرنوشت سازازمردم ایران انتظار داریم که این فرصت نادر تاریخی را برای به زیر کشیدن نظام ستم گر ازدست ندهند وشرکت مداوم درتظاهرات را ازیاد نبرند؛
به همه کسانی که درصحنه تظاهرات وقیام درشهرهای ایران شب وروز تلاش میکنند ندا میدهیم که با شماهستیم .
نترسید نترسید ؛ ماهمه باهم هستیم ؛ ملت بی شکستیم
جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۴دی ۹۶

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی بیانیه ای ازقیام سراسری اعلام حمایت کردند

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد طی بیانیه ای ازقیام سراسری اعلام حمایت کردند

شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه های شهرضا ؛ شاهرود ؛ دانشگاه رازی کرمانشاه نیز طی بیانیه هایی حمایت وهمبستگی خودرا از قیام های سراسری ابراز داشتند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید