با فشار وزارت اطلاعات سراوان ۲۰ سال حکم برای عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی

0
953
وزارت اطلاعات
با فشار وزارت اطلاعات سراوان ۲۰ سال حکم برای عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۱۳-با فشار وزارت اطلاعات سراوان ۲۰ سال حکم برای عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی

با فشار وزارت اطلاعات سراوان ۲۰ سال حکم برای عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی
عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی این دو زندانی سیاسی هر کدام به اتهام “عضویت در گروه های معارض نظام و اقدام علیه امنیت ملی” به ده سال حکم تعزیری محکوم شدند.
قاضی پرونده با آشفتگی و عصبانیت رو به زندانیان گفته است یک طرف شما اصرار دارید که بی گناه هستید و یک طرف وزارت اطلاعات مرا تحت فشار قرار داده که هر طور مانده برای شما حکم صادر کنم و من سر دوراهی هستم.

بیشتر بدانیم :
عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی زندانیان سیاسی بلوچ هستند که به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی » به ده سال حبس تعزیری محکوم شدند .
دادگاه این زندانیان در راهرو توسط منشی قاضی «صابر صادقی مهر » ودرعرض چند دقیقه انجام شده است ؛ این شیوه محاکمه قابل تامل است که درجمهوری اسلامی هیچ حرمتی برای انسانها قائل نیستند وبدون درنظر گرفتن حداقل های حقوق بشر به زندانیان و بخصوص زندانیان سیاسی توهین میکنند .
یکی از اتهامات واهی که به زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی زده می شود اقدام علیه امنیت ملی است ؛ اما برای کسی پوشیده نیست که اغلب زندانیان در دفاع و در خواست مشروع حقوق خودشان است که مطالبه می کنند ویا اعتراض به تبعیض ها ودزدی ها و چپاول وغارتی که در جمهوری اسلامی رایج است ؛ این اتهامات ناروا به آنها زده میشود آقایان عماد الدین ملازهی و یعقوب جهانی نیز ازجمله همین افراد هستند که قیمت آزادی خواهی و ایستادن دربرابر ظلم را اینگونه میدهند.
اینجا یک سوال اساسی مطرح است که چرا وزارت اطلاعات میخواهد که حکم سنگین به افراد داده شود این اذعان قاضی همین حکومت است .

وزارت اطلاعات

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید