ایران-نامه متخصصین ایمنی بهداشت به فرماندار شهرستان چابهار

0
531
نامه متخصصین ایمنی بهداشت به فرماندار شهرستان چابهار

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۳۰-با گذشت ۳سال از ساخت وساز طرح های پتروشیمی توسعه نگین مکران آرزوهایی که افراد بومی این مرز وبوم یعنی استان سیستان وبلوچستان داشتند محقق نشده است وافراد غیربومی جایگزین افراد متخصص بومی شدند،که با مراجعه افراد بومی به شرکت مذکور برای جذب شدن همچنان بادرهای بسته مواجهه هستند در صورتیکه به افراد بومی ازطرف اداره کار قول می دادند اولین جذب مشمول افراد بومی خواهد بود فقط در حد شعار است.واداره کار شهرستان چابهار هیچ گونه دفاعی از پرسنل متخصص بومی استان نمی کنند.بنابراین پس امیدی برای توانمند سازی وجذب نیروی بومی که در تعهدات شرکت فوق الذکر می باشد در بعد مسولیت اجتماعی شعاری بیش نیست وعملا آنچه نصیب ما می گردد،تاوان و هزینه ها ناشی از تخریب منابع طبیعی وآلودگی زیست محیطی برای خود ونسلهای آینده ساکنان شهرستان چابهار وحومه باشیم .وبومی ها همچنان در محرومیت مضاعف ودرنهایت عدم سرمایه گذاریهای اینگونه باشیم .لذا از شما می خواهیم از حق وحقوق متخصصین استان علی الخصوص (ایمنی وبهداشت HSE)بومی که باورود افراد غیربومی با شعار بومی گزینی در حال ریشه دواندن در اولین صنعتی که بعد از 35سال جهت شکوفایی این منطقه وافراد بومی این منطقه ایجاد گردیده است دفاع نمایید.
متخصصین ایمنی بهداشت استان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید