ایران-نامه مادر شهرام احمدی درسالگرد شهرام

0
709
نامه مادر شهرام احمدی درسالگرد شهرام

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۱۳-سلام برتوعزیز مادر شهرامم یک سال ازآزادی وعروج روح پاکت گذشت مبارکت باشد جان مادر،رخت زیباییست لباس شهادت ،شهرام جان دراین یک سال که نبودی همه چیز آرام بودجرم وجنایت ریشه کن شدوامنیت برسر کشور سایه افکندهرچه باشد توامنیت ملی رابه خطر انداخته بودی خدامی دانداگراعدام نشده بودی تجاوزبه دختران خردسال یابی عفت کردن پسران درکلاسهای قران یاشاید قتل وخونریزی مجلس راهم به پای توودوستانت می نوشتندمثل همه جرم هایی که به پای شما نوشتند وشمادران زمان درزندان بودید؟؟ شهرام جان ازکدام داغ دلم برایت بگویم داغ آخرین خداحافظی که نکردیم اخرین آغوش آخرین بوسه یاداغ تن رنجورت که زیر شکنجه وضربات باتوم قبل ازاعدام سیاه وکبود شده بودیاازداغ ندیدن لبخندزیبایت که پشت کفن پنهان کرده بودی یاازداغ اینکه بعدازگذشت یک سال طی تماس تلفنی ماراازامدن به بهشت زهرادرسالگردت قدغن کردن عزیز مادر داغ دل زیاداست ووقت کوتاه ،سرم را بالا میگرم وافتخار میکنم که فرزاندانم بخاطردفاع ازعقیده وشرافت وانسانیت ازجانشان گذشتند حرفهایم داددل همه مادران سرزمینم است که درسوگ هزاران شهرام نشسته اندهم چون مادر ریحانه جباری که ریحانه باغش را چیدندویاسایرمادران
عزیز مادر به آرزوی روزی که دردادگاه عدل اللهی میان ماوآنها قضاوت شودوبه امید اینکه روزی بیاید که دیگراعدام شدن جوانان وبه سوگ نشستن مادران میهنم رانبینم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید