ایران -دستگیری دودختردانشجوی موتورسوار توسط نیروهای سرکوبگرانتظامی در دزفول

0
526
دستگیری دودختردانشجوی موتورسوار توسط نیروهای سرکوبگرانتظامی در دزفول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۳-دو دختر دانشجو؛ در حال موتور سواری در خیابان، توسط نیروهای انتظامی در دزفول دستگیر شدند.
حکومت زن ستیز حاکم بر ایران این دانشجویان را به نام هنجارشکن ها دستگیر کرده است .
زنان ایرانی که نیمی از جمعیت کشورمان را تشکیل میدهند؛ به چه دلیل حق موتورسواری ندارند؟
این حق را چه کسی از آنان گرفته است؟
چراباید حق زندگی آزاد را نداشته باشند؟
واقعیت این است که مردم ایران از زن و مرد تحت ستم هستند و برای رهایی از این اختناق و سرکوب باید راه دیگری را در پیش بگیرند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید