ایران – دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد

0
533

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۴-تجمعات واعتراضات دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج ادامه دارد
فریادهای کوبنده دانشجویان باشعارهای :
تهران کرج نداره دزدی ادامه داره
ما ازآنچه که حق مسلم ماست کوتاه نمی آییم
دانشجو دانشجو اتحاد اتحاد
اعتراص ما به اینجا ختم نمیشه تا استانداری شهرداری وشورای شهر خواهیم رفت .
شایان ذکر است که دانشجویان دانشگاه خوارزمی کرج دراعتراض به اینکه احداث مترو بخشی از زمین دانشگاه را دربرمیگیرد دست به اعتراض وتجمع زده اند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید