ایران – دانشجویان دادخواه دانشگاه ارومیه روز دانشجو را «روز اتحاد بین دانشجو وکارگر »نامیدند

0
292
دانشجویان دادخواه دانشگاه ارومیه روز دانشجو را «روز اتحاد بین دانشجو وکارگر »نامیدند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۳- جمعی از دانشجویان دانشگاه ارومیه طی بیانیه ایی روز دانشجو را “روز اتحاد بین دانشجو و کارگر” نامیدند.
«روز دانشجو نه مراسم های طنز ماست خوری و تخم مرغ شکنی ها و نه تبریک هاى روزت مبارک بر تابلو های رنگی سالن های بزرگ که اعتراضی ترین شعارشان تفکیک جنسیتی صندلیهاشان است و نه روز اهدا جوایز به دانشجویان برتر مخترع و سود آفرین
روز دانشجو روز بازخاست صاحبان قدرت و روز فریاد های کارگران آینده که فشار پولى سازی دانشگاه کمرشان را چند سال زود تر خم کرده است.
روز دانشجو روز دانشجویان ممتاز از لحاظ علمی نیست؛ روز دانشجو ؛روز دانشجویان اخراجی، تعلیقی و انصرافیست
و دانشجویانی که به خاطر فشار های مالی قادر به ادامه نبودند و چند سال زودتر و بدون مدرک به ساختمان ها و رستوران ها و کارخانه ها و ترمینال ها رفته اند دانشجویان ؛
دغدغه مندی که با وجود فشارهای حراست و کمیته انضباطی وفشار های مالی و گرسنگی ها متعهدانه ضد وضع موجود دانشگاه و بیرون دانشگاه به پا خواسته اند و دلخوش به وعده های تو خالی امیدوار کننده نشده اند!
دانشجویانی که دانشگاه و صاحبانش قادر به هضمشان نیستند و خیلی زود مهر باطلی بر پروندشان با انواع دلایل ساختگی میزنند
و بی شرمانه با دفتر امور فرهنگیشان و خرج بودجه های کلان برای تشکل های وابسته ارتجاعی و سازش کار ملی _ مذهبی، دانشگاهشان را مکانی گرم برای دانشجویان فعال فرهنگی رسمى طبق تعریف خودش میدانند.
دانشگاه به گند کشیده شده است،
روز به روز همزمان با پولی سازی و بریدن پای دانشجویان بی بضاعت از آن، دانشجویان و تشکل های مستقل معترض به این وضع را نیز تصفیه می کند.
ما دانشجویان فعال دانشگاه ارومیه به عنوان قطره ای از موج جدید اعتراضات دادخواهانه دانشجویی
این روز را روز اتحاد بین دانشجو و کارگر میدانیم
و دراین شرایط دانشگاه را نهادى سرمایه محور برای بار آوردن نیروی کار ارزان و جهت دهى ایدئولوژیک دانشجویان میدانیم و پیگیرانه برای احقاق حقوقمان متحد با کارگران و مبارزان واقعی در راه برابری و آزادی مبارزه خواهیم کرد.»
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

گذاشتن پاسخ