ایران-جوانان-پرستوهای خونین بال -شماره ۵

0
800
پرستوهای خونین بال

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳۱-مجاهد شهید طاهره وکیلی
عشق سوزان آزادی
مجاهدشهیدطاهره وکیلی درسال ۱۳۴۵ درخانواده ای متوسط درخیابان مرتضوی درتهران متولد شد. او درتمام دوران تحصیلی شاگرد اول وممتازبود. اوعلاوه براستعداد زیاد درفراگیری ، دختری پرعاطفه وبسیارگرم ومهربان بود و از صداقت ومسئولیت پذیری زیادی نسبت به پیرامونش برخوردار بود. یکی ازخویشاوندانش می گفت :
یکبارطاهره را دیدم که ظرف سنگین روغنی را برداشته وهمپای پیرزنی راه می رود ،با اینکه ضعیف و بیمار بود نمی توانست تحمل کند که پیرزن این بار سنگین را بردارد و او را تا خانه همراهی کرد.
با همین خصوصیات زندگی مبارزاتیش را آغاز کرد و به راستی یکی ازطلایه داران گسستن زنجیرهای ارتجاعی از دست و پای زنان میهن شد.
درتظاهرات ضدسلطنتی با وجودیکه ۱۲سال بیشترنداشت، علیه دیکتاتوری شاه خائن فعالانه شرکت کرد و درسال۵۷ درجریان انقلاب ضدسلطنتی با سازمان محبوبش سازمان مجاهدین خلق آشنا شد ودرسال۵۸ دربخش دانش آموزی سازمان فعالیت خود راشروع کرد ودرسال ۵۹ درحالیکه هنوز۱۴سال نداشت، عضوشورای دانش آموزی دبیرستان خود بود.
۳ماه بعدازشرکت درتظاهرات۳۰ خرداد، توسط پاسدارجنایتکاری شناسایی وغافلگیرانه دستگیرو روانه شکنجه گاه اوین شد. او برغم شکنجه های بسیاروحشیانه مزدوران جلاد خمینی بسیارمقاومت کرد ودر۲۸شهریور ۶۰ همراه با۹۰ نفرازهم زنجیران مجاهدش ازجمله زهرا رحمانی (اعظم) وآیدا شهبازی تیرباران و در دربهشت زهرا قطعه ۸۷ دفن می شوند.
پس ازشهادتش صدهانفر ازدوستان وهمرزمان واقوام و بستگانش برمزار اوگردآمدند و هرکدام بنوعی ازعواطف وعشق و محبت بی انتهای او داغدار بودند وعهد می بستند که تا روزانتقام وانقلاب عظیم خلق که تمامیت رژیم خمینی را سوزانده وخاکسترکند از پا ننشینند.
وقتی خانواده اش برای گرفتن پرونده تحصیلی اش مراجعه می کنند، تمام درودیوارهای مدرسه را پرازگرامیداشت او و دیگرشهدای مجاهدخلق می بینند و کارکنان مدرسه با اشک پنهان نمرات تماما ۲۰طاهره را به آنها تحویل می دهند. البته طاهره در آزمایش مبارزه هم نمره بیست گرفته بود. او در موقع شهادت فقط ۱۵ سال داشت.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید