ایران-اول مهر و مدرسه گنجک کاروان!

0
1111
مدرسه گنجک کاروان!

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۳-دانش آموزانی که با شوق به مدرسه رفته بودند زیر سایه دیوار و درخت درس خواندند.
مدرسه ابتدایی روستای گنجک کاروان از مدارس نیازمند تعمیر و نوسازی است. در روزهای آغازین مدارس و دانش آموزان مجبور شدند بخاطر ترس از فرو ریختن سقف زیر سایه دیوار و درخت مدرسه درس بخوانند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید