اعلامیه دانشجویان دانشگاه علامه به اساتید:خاموش که نه؛ بلکه مردگانند

0
771
اعلامیه دانشجویان دانشگاه علامه
اعلامیه دانشجویان دانشگاه علامه به اساتید:خاموش که نه؛ بلکه مردگانند

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۵-اعلامیه دانشجویان دانشگاه علامه به اساتید: خاموش که نه؛ بلکه مردگانند

اعلامیه دانشجویان دانشگاه علامه به اساتید: خاموش که نه؛ بلکه مردگانند
دانشجویان دانشگاه علامه در اعتراض به ادامه بازداشت نجمه واحدی بر در و دیوار دانشگاه تراکت وعکسهایی نصب کردند.
؛ازسوی دیگر نسبت به سکوت اساتید؛  گرانی وفقر ؛ تبعیض موجود در جامعه نیز اعتراضاتشان را بر در اتاقهایشان نصب کردند.
همچنین یک اعلامیه برروی دیوار نصب شده که روی آن یک روبان سیاه به نشانه ختم و عزا برای اساتیدی که سکوت کرده اند می باشد
بخشی از متن اعلامیه به شرح زیراست:
این بارهم مثل همیشه مردند هنگامی که در برابروقایع پیرامونشان؛ در برابر فریاد دادخواهی مردمان وشورش نان فرودستان سکوتی مرگبار پیشه کردند!
درحالی که تخصصشان وشغلشان سخن گفتن از وضعیت اجتماعی و اقشار ستم دیده بود.
خاموش که نه؛ بلکه مردگانند.
ازطرف کارگران بدون مزد
زنان رنج کشیده
کشاورزان زمین های بدون آب
دراویش مجروح
دانشجویان بازداشتی
معلمان زندانی
کولبران گردنه های جانکاه
اعراب
بلوچ ها و اقوام مرزنشین و فراموش شده و سایر مطرودان و محذوقان جامعه که سخنی از آنها نگفته اند.

اعلامیه دانشجویان دانشگاه علامه به اساتید: خاموش که نه؛ بلکه مردگانند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید